DELA

Lika för alla i staden

Liberalerna Folke Sjölund och Rauli Lehtinen känner sig tydligen trängda i fråga om den föreslagna stadsplanen för Apalängen. På några raden i slutet av sin långa insändare berör herrarna själva stadsplaneförslaget. Där sägs följande: ”BS har fel när det gäller stadsplanens innehåll. Den planbeskrivning som ingår i stadsplanen är bindande och i den står klart och tydligt att ”syftet är att bygga studerandebostäder”.

Stadsplan och planbeskrivning är två olika saker. Stadsplanen fastställs av kommunfullmäktige § 25 i plan- och bygglagen. Ytterligare sägs i plan- och bygglagen (20008:102) § 28 vid markanvändning och byggande ska bestämmelser i en tagen detaljplan (=stadsplan) följas . Planbeskrivningen är underordnad stadsplan. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. I PBL § 72 kan man läsa följande: Ansökan om bygglov ska beviljas om åtgärden inte strider mot antagen plan, denna lag eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser.

Det betyder att om den föreslagna stadsplanen godkänns kommer den att ligga till grund för beviljande av bygglov. Ifall byggaren vill bygga studentbostäder finns det inget hinder men stadsplan medger också att all byggnadsrätt utnyttjas för bostäder rätt och slätt.
Folke Sjölund , Rauli Lehtinen tyckte att det var viktigt att beakta de närboendes intressen i oljehamnsområdet när den intilliggande stadsplanen hotade de boendes utsikt. Det tyckte jag och många andra också. Därför ändrade vi stadsplanen i oljehamnsområdet. Varför skall inte samma värderingar gälla för de boende i Apalängens bostadsområde? Kan liberalerna förklara varför ni vill behandla mariehamnare olika beroende på var de bor i staden ? För mig är det en självklarhet att alla ska få lika behandling oberoende var de bor.
Alla har lika värde.
Barbro Sundback (S)