DELA

Liberalerna tar äldreomsorgen in i framtiden

Nuvarande struktur på äldreomsorgen skapar en ojämn tillgång till vård och omsorg, vi använder inte våra resurser effektivt. Liberalerna anser att det behövs större enheter för att producera de tjänster som krävs idag. Äldreomsorgen är en personalintensiv verksamhet och därför är det extra viktigt att vi använder våra resurser på rätt sätt, så att alla äldre ålänningar kan få rätt vård, i rätt tid, på rätt plats och på rätt nivå, det vinner alla på.

Vi ser nu att äldrevårdens institutionsplatser successivt dras in, vilket innebär att tillgången till vård blir väldigt ojämnt fördelad. Att bedriva sjukvård i kommunal omsorg är utmanande och behöver anpassas till våra speciella förhållanden utan att bryta mot gällande lagar. Samarbete är den enda vägen framåt och om vi på riktigt menar att våra äldre ska få den vården de behöver och förtjänar, måste vi ha en långsiktig reformstrategi. Liberalerna tror att vården av de äldre på Åland anordnas bäst i en enda organisation för att få en bättre samordning.

 

Vi behöver tydlighet i hur vården och omsorgen för de äldre ska utvecklas i ett program för de äldres hälsa där det tydligt framkommer hur vi senarelägger behovet av vård och omsorg genom att stöda funktionsförmågan hos de äldre och hur vi utökar den förebyggande servicen så att flera kan och vill bo hemma längre. Alla verksamheter behöver ständigt utvecklas för att säkerställa att vården utförs såväl patient- och klientsäkert som personcentrerat och vi behöver öka andelen välfärdstekniska lösningar inom såväl vård som omsorg. Även kvalitetsbrist kostar, och bristerna behöver identifieras och åtgärdas. Kvalitetsrekommendationerna för äldreomsorgen behöver uppdateras och verksamheter kvalitetssäkras. Det finns en vilja hos personalen att utveckla både sig själv och sin verksamhet, därför behöver vi utveckla entreprenörskapet hos de anställda för att driva utvecklingen av vården och av tjänsteutbudet för äldre, men även ta med de äldre och deras anhöriga i utvecklingsarbetet.

 

Vi ser att det behövs flera boendelösningar samt flera vårdnivåer och även lösningar för att möjliggöra längre hemmaboende. Möjligheten till hälsokontroller behöver marknadsföras bättre och utvecklas till en seniorrådgivning. En enhetlig vårdtyngdsmätning behövs, liksom åtgärder för att minska antalet förflyttningar av de äldre och sjuka. Vi behöver se över avgiftssystemet såväl som personalstrukturen för att optimera befintliga resurser. Våra hjältar, närståendevårdarna behöver stöttas bl.a. med en demenskoordinator och vi behöver införa möjligheten att använda servicesedlar för att ge dem den avlastning de så väl behöver och förtjänar. Detta skulle samtidigt öka intresset och viljan att starta upp företag inom sociala sektorn, en process som även behöver förenklas och underlättas!

Vi behöver ta väl hand om dem som tagit hand om oss.

 

LIBERALA LAGTINGSGRUPPEN