DELA

Lemland stärker skattebas

Nyvalda fullmäktigeledamoten i Lemland Anna Janson ifrågasätter i en insändare kommunstyrelsens förslag att sänka inkomstskatteprocentsatsen från 16,5% till 16,25%. Förslaget, vilket ikväll blev fullmäktiges beslut, ska ses mot bakgrund av att kommunstyrelsen samtidigt föreslår en höjning av den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen till 0,4% från 0,15%

Tanken med denna skatteväxling är att bredda skattebasen så att fler är med och betalar skatt för att stärka kommunens ekonomi på sikt. Allmän fastighetsskatt betalas av alla som har en bostadstomt, både bofasta och fritidsboende. För de bofasta lemlänningar som betalar inkomstskatt innebär detta ett nollsummespel, sänkningen är högre än höjningen för de allra flesta.
Däremot innebär det en höjning, om än liten, för de som inte betalar inkomstskatt i Lemland, till exempel innehavare av fritidsbostäder. Dessa tar dock del av kommunens service som är skattesubventionerad, till exempel avfallshantering, vatten och avlopp, kommunalvägar och dess underhåll, en del av administrationskostnaderna m.m. Sålunda är det rättvist att dessa också ska bidra till kommunens kassa, vilket jag tror de allra flesta är beredda på.

För kommunen innebär en inkomstskattesänkning på 0,25%-enheter ca 80.000 EUR mindre i skatteintäkter och fastighetsskattehöjningen ca 40.000 EUR. Beslutet innebär sålunda en sänkning av det totala skattetrycket om ca 40.000 EUR. Det finns dock oklarheter med beskattningsvärdet av fastigheterna i Lemland vilka när de är tillrättalagda gör att beskattningsvärdet ökar och sålunda även intäkterna. Detta avser kommunstyrelsen att arbeta med att tillrättalägga under kommande år. Troligen blir resultat efter detta ett nollsummespel också för kommunens ekonomi.

Lemlands ekonomi är god, kommunen är i det närmaste skuldfri och i kassan finns över 2 miljoner EUR. Orsaken till detta är flera, lemlänningarna är duktiga skattebetalare och befolkningen växer behärskat, kommunen har gjort viktiga strukturella förändringar och prioriterat noggrant vilka utökningar man ska göra i driften och vilka investeringar som är befogade. Det gör att kommunen fortsättningsvis har råd med motiverade satsningar på välfärden och investeringar som planeras.
Det är viktigt att fortsätta föra en ansvarsfull politik på den inslagna linjen för att ha beredskap i de osäkra tiderna på kort sikt och för att möta de demografiska ändringarna på lång sikt när allt färre ska försörja allt fler.
Till sist; grattis till framgången i valet och välkommen med i lemlandspolitiken, fullmäktige Janson!
Danne Sundman
Kommunstyrelsens vice ordförande