DELA

Låt viet växa framom duet

Den ekonomiska nedgången har nått Åland och även Mariehamn.
Socialdemokraterna (soc) ger i onsdagens tidningar sin syn på den uppkomna situationen och vi håller med om att den ekonomiska situationen har blivit ännu allvarligare under de (två) senaste åren, att det behövs långsiktiga beslut/lösningar samt att den inte kan redas upp under de två återstående åren av mandatperioden utan det kommer att ta tid (och möda).
Att värna om barnfamiljerna är viktigt för oss och vi är tveksamma till att höja avgifterna inom barnomsorgen. Därför är vi glada för att socialnämnden enhälligt stödde vårt, Ulf-Peter Westmarks förslag om att inte minska syskonrabatten inom barnomsorgen och vi är också beredda att ytterligare diskutera de övriga avgiftshöjningarna, särskilt avgiften för den mycket viktiga men dock inte obligatoriska förundervisningen bara vi hittar en finansiering.

Vad är vi oense om?
Under budgetbehandlingen för 2012 var socialdemokraterna säkra på att skatteintäkterna för 2012 skulle bli två miljoner högre än stadsdirektörens förslag och man hade också ”intecknat” summan i olika utgifter (liksom även en stor del av intäkterna från den föreslagna ”blygsamma skattehöjningen”). Stadsfullmäktiges majoritet var försiktig och stödde stadsdirektörens förslag.
Inför samma budgetbehandling föreslogs också att staden skall genomföra en personalresursplanering med målsättningen att vid naturlig avgång (då det är möjligt) minska den nuvarande personalstyrkan med 10 % eller 77 årsarbeten under åren 2012 – 2014 (ingen skulle sägas upp). Soc röstade emot men en klar majoritet godkände förslaget. Under det senaste fullmäktigemötet fick vi en mellanrapport, som visar att projektet halvvägs följer plan, hittills 40 färre årsarbeten och ca 1,6 milj euro mindre kostnader per år samt att kostnadsbesparingarna beräknas till ca 3 miljoner per år då projektet har genomförts fullt ut.

Vi tycker att stadens anställda på alla nivåer, som kommit med kreativa och nya lösningar och att stadsledningen, inklusive personalavdelningen, förtjänar ett uppriktigt tack för genomförandet av fullmäktiges beslut, ett svårt uppdrag, som säkert och förståeligt också gjort en del besvikna och missnöjda.
”Den som vill att allt ska vara som vanligt måste vara beredd på förändring” har någon klok person sagt.

Av de två exemplen ovan drar vi slutsatsen att om stadens politiker för två år sedan hade gått på socialdemokraternas linje hade vi nu inför behandlingen av budgeten för 2014 haft ytterligare någon miljon att täcka upp med höjda skatter, avgifter, effektiveringar,… utöver de minst 6 milj i minskade skatteintäkter (hela 15 % av stadens totala skatteintäkter på ca 40 milj euro) som vi nu står inför – en stor utmaning för oss politiker och, som en följd av nödvändiga beslut en uppoffring för våra invånare.

Mariehamn har gjort många viktiga investering ar för sammanlagt ca 150 milj euro de senaste 12 åren och vi har det rätt väl förspänt beträffande utrymmen inom de flesta verksamhetsområdena.
Vi tror att invånarna i vår fina och trivsamma stad är beredda att solidariskt delta i stadens gemensamma och väl avvägda utgifter och inkomster på det sätt som är nödvändigt för att vi fortsättningsvis ska kunna erbjuda en fortsatt hög servicenivå. Det finns så mycket gott i vår stad så låt oss värna om och vara stolta över det.

Vi gick till val under devisen ”Framåt Mariehamn – tillsammans”. Med det menar vi också Framåt Mariehamn – tillsammans med våra kolleger i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.
Låt oss prata med och till varandra i stället för om och förbi varandra och så långt möjligt sammanjämka våra åsikter för våra väljares/uppdragsgivares bästa, för det tror vi att de vill.
Låt oss alla jobba för att ”viet” växer framom ”jaget” i stadens styrande organ!
Liberalernas stadsstyrelse- och stadsfullmäktigeledamöter