DELA

Låt inte partipolitik hindra Mariehamns utveckling

När partipiskan viner och partitillhörigheten är viktig kan sunt förnuft få stå tillbaka och därmed bli en effektiv broms på en helt nödvändig utveckling av Mariehamns stadskärna.

Låt oss vara ärliga och realister, vi är alla överens om att en levande och sund stadskärna är nödvändig och vi ser gärna Mariehamn som Ålands centralort. Mariehamn har alla förutsättningar att lyckas bli en attraktiv centralort för både invånare och besökare.

Tyvärr har utvecklingen de senaste 15–20 åren gått åt fel håll där Mariehamn stadskärna till stor del nu saknar två viktiga och helt centrala förutsättningar – attraktiva bostäder och ett efterfrågad handels- och serviceutbud för boende och besökare.

Alla är eniga i att stadskärnan bör förtätas och förskönas men samtidigt skall detta ske på villkor som inte är förenliga. Fastighetsägaren och investerare skall tvingas till lösningar och eftergifter som direkt äventyrar planerade projekt och lönsamheten i dessa. Direkt kontraproduktivt och stridande mot sunt förnuft. Med andra ord så fortsätter den negativa utvecklingen.

Trots att alla involverade, politiker, tjänstemän, invånare och besökande har sett och förstått problemen och faktiskt också insett nödvändigheten av åtgärder så har det inte skett mycket för att positivt utveckla Mariehamns stadskärna.

Några talande exempel på ineffektiviteten;

• 2006 konstateras i ”Mariehamns Stads Vision” att den viktigaste möjligheten i SWOT analysen var….”bygga högre och tätare”.. resultat – inte har det hänt mycket.

• I maj 2009 presenteras Ålands Handelskammare ”Centrumplan – En utvecklingsplan för Mariehamns centrum”…resultat – inte har det hänt mycket.

• December 2011 presenterar Ålandsnäringsliv med konsulthjälp ”Vision & Underlag till Handlingsplan 2012 för ett livskraftigt Mariehamns centrum” ….. Det konstateras i denna rapport….”…. entreprenörer i grannkommunerna, som tar chansen att erbjuda alternativ just utanför Mariehamns stadsgräns, just nu aktuellt är planer på ett stort köpcentrum i Jomala. Detta gör Handlingsprogram 2012 extra angeläget”….. resultat – 7 år av ineffektivitet.

Inte har det hänt mycket, mer än att köpcentrumet etablerades, Jomala handelsområde utvecklas starkt och Mariehamns stadskärna fortsätter att försvagas. Snart 15 år utan resultat.

Politiker och tjänstemän som varit med på resan inser nog att och det kan vara sista gången man har en möjlighet att vända utvecklingen för Mariehamns stadskärna. I rapporter och handlingsplaner är man eniga i nödvändigheten av stadskärnans förnyelse och utveckling, men resultaten lyser med sin frånvaro.

Sluta analysera, utreda, debattera och börja agera, det finns nog med förnuftiga investeringsvilliga projekt som kan lyfta Mariehamn.

Ömsen , Ericsson Capital och Dennis Jansson, för att nämna några, har alla ambitiösa och seriösa centrumprojekt. Vi måste sluta leta efter negativa aspekter i dessa projekt och en gång för alla se möjligheter att stoppa en negativ trend och se starten på en förnyelseprocess av stadskärnan.

Ett Mariehamn med levande, pulserande, för invånare och besökande trevlig och attraktiv stadskärna är inte omöjligt att uppnå.

Politiker och tjänstemän har nu en unik möjlighet att leva upp till vad invånarna önskar, vad som gör en stadskärna attraktiv och samtidigt ger Åland en nytändning.

PETER TANZER