DELA

Låt individen själv avgöra sin värdegrund

I tidningen Åland den 11 augusti beklagade Regnbågsfyren biskopsmötets beslut om att det är upp till enskilda präster att bestämma om de vill viga samkönade par eller inte. Man anser att detta är diskriminerande och det borde inte vara upp till var och en att diskriminera. Regnbågsfyren anser även att kyrkan som institution borde stå upp för allas lika värde.

Ok. Så om man inte delar Regnbågsfyrens värdegrund betyder det samtidigt att man inte står upp för allas lika värde? Att man i princip struntar i vad andra, i detta fall präster har för åsikter i frågan visar inte heller på en hög toleransnivå hos vissa feminister.

Det finns frågor som beträffar enskilda människor eller hela samhällen som kan vara tunga från etisk synvinkel, känsliga eller helt enkelt svåra att lösa. Därför använder man ibland principen om att en individ får fatta ett beslut till exempel inom sin yrkesutövning som lägger individens samvete till grund för beslutet. Detta därför att inte utsätta, i detta fall präster för samvetskonflikter.

Kyrkan visar med detta beslut för mig att den litar på sina anställda präster och på deras inre moraliska kompass. Med vilken rättighet ger feministiska krafter ansken att om man inte följer deras tolkning av allas lika värde då står man helt enkelt inte upp för det? Att man vill påtvinga andra människor eller institutioner en värdegrund man själv anser att vara den bästa, ja detta är enligt mig diskriminering.

Det är nämligen för mig ett ytterst förkastligt beteende när det ska tvingas folk att agera utifrån den egna inre kompassen och ska undvikas så långt det bara går (jag är fullständigt medveten om att det inte fungerar i alla skeden som tex inom militären, rättväsendet, polisarbete osv).

Att jobba för hbtqia frågor ska vara upp till den enskilda människan. Att viga samkönade par ska vara upp till den enskilda prästen.

RENÉ JANETZKO

SVAR PÅ INSÄNDARE:

René har fått det hela om bakfoten, det har inte tagits något beslut i denna fråga, frågan hänger ännu i luften. I tidningen Åland den 11 augusti stod det att biskopsmötet beslutat, men så var inte fallet. Biskopsmötet gav en utredning till Kyrkomötet som gick ut på att det inte finns enighet i frågan bland biskoparna.

Det är kyrkomötet som är kyrkans högsta beslutande organ och de har ännu inte tagit ställning i huruvida präster ska kunna välja vilka de viger och inte. I sitt svar till Kyrkomötet utredde biskoparna möjligheter till olika lösningar i äktenskapsfrågan. Kompromissen med att varje präst får viga samkönade par om de så önskar var ett av alternativen.

Kyrkofullmäktige i Mariehamns församling har redan år 2017 uttalat sig i frågan och sänt till Kyrkomötet ett önskemål om att det skulle bli möjligt för samkönade par att ingå i äktenskap i kyrkan.

Det står var och en fritt att beklaga sig, opponera sig, motsätta sig och uttala sig, det är en del av yttrandefriheten och en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Regnbågsfyren arbetar för ett inkluderande samhälle, om kyrkan ska hålla sin särställning i finländska samhället och kyrkans lag ska höra till Finlands lagsamling ska den också vara en kyrka för alla som vill höra till kyrkan.

Juridiska hinder för kyrklig vigsel av de samkönade finns inte och ett flertal samkönade par har fått en kyrklig vigsel eller välsignelse av äktenskap i Finland.

MARI PUSKA

KYRKOHERDE I MARIEHAMNS FÖRSAMLING

SOFIA ENROS

VERKSAMHETSLEDARE FÖR REGNBÅGSFYREN