DELA

Låt entreprenörer sköta den operativa verksamheten

Miljöingenjörernas avfallsplan anger som bärande målsättning att Mise och ÅPAB skall bibehållas i två år för att visa att de kan uppfylla de förväntningar som ställs av kommuner och avfallsabonnenterna.
Några ändringar i verksamheterna föreslås inte, men däremot har landskapet beviljat bidrag till fortbildning och förkovran, så att den operativa personalen kan bli lika skicklig som privata företagare och kontorspersonalen lika kundorienterad och serviceinriktad som vilka försäljare som helst.

föredragning av miljöingenjören har miljöministern beslutat om stöd och bidrag till Mise och ÅPAB:
– För miljöinformation genom Misebladet ges Mise bidrag om 20 % eller högst 1.300 euro och för kalender 20 % eller högst 2.000 euro.
– För personalutbildning i bland annat truckhantering, kommunikation, allmän brandutbildning och heta arbeten ges ÅPAB 50 % eller högst 2.500 euro.
– För personalutbildning i taxekonstruktion, kommunikation, framtidens ledarskap och deltagande i branschorganisationens årsmöte ges Mise 50 % eller högst 1.950 euro.
– För kartläggning av fritidsfastigheter, såsom verktyg för insamling av uppgifter, genomgång av skattelängder och andra register, brev och blanketter för insamling av information samt för utskick och mottagning av svar, ges Mise 50 % eller högst 2.766,50 euro.
– För utredningar kring oljehaltigt avfall ges ÅPAB 30 % eller högst 2.213,10 euro.
– För införande av ärendehanteringssystem ges Mise 50 % eller högst 5.647,50 euro.
– För inköp av pallvåg ges ÅPAB 30 % eller högst 1.230 euro.
– För att flytta Hammarlands återvinningscentral till Hellesby ges ÅPAB 30 % eller 1.551,60 euro.
– För insamling av julpapper ges ÅPAB 30 % eller högst 1.260 euro.
– För införande av nytt Mise-kort i ”kreditskortsformat” ges Mise 30 % eller högst 4.744,20 euro.

Bidragen uppgår sammanlagt till högst 26.301,90 euro. Projekten skall genomföras och redovisas senast den 30 april och eftersom landskapet begär kommunernas utlåtande över avfallsplanen före 15 mars, är det för sent att ge synpunkter på de redan beslutade projekten.

I dessa ekonomiskt kärva tider är det ansvarslöst att bevilja stöd till dylika projekt, vilka inte syftar till annat än att befästa den inkompetens och ineffektivitet som Mise och ÅPAB ådagalägger.
Stöden har felaktigt syfte, det är varken kontors- eller den operativa personalen som behöver förkovring, utan deras gemensamma ledning och förändringar uppnås inte genom att miljöbyrån delar ut bidrag till Mise.
Det måste uppfattas som ett slag i ansiktet för landskapets personal och för till exempel skärgården att så här lättvindigt bevilja bidrag, samtidigt det är aktuellt med permitteringar och indragna färjturer.

Kommunerna bör i sina utlåtanden över ”Avfallsplan 2010” med skärpa framhålla att den operativa verksamheten skall skötas av entreprenörer och Mise renodlas till en beställarorganisation. Detta krav, tillsammans med de krav som framförts i tidigare insändare, bör kommunerna därtill uppställa som en tröskelfråga för fortsatt medlemskap i Mise.

Mariehamn, den 14 januari 2010

Christian Ekström, Saltvik
Carl-Gustav Flink, Mariehamn
Guy Linde, Saltvik
Bror Lundberg, Saltvik
Jack Sjölund, Mariehamn