DELA

Låt debatten ta sikte på helhetsbilden

Denna insändare behandlar ärendet om Boreniuska huset i Mariehamn. Diskussion om någon typ av skydd för byggnaden har kommit efter att byggplaner i kvarteret aktualiserats. Hänvisningar till Plan och Bygglagen (PBL) görs och många hävdar att lagen kräver en K-märkning.

Först kan vi konstatera att begreppet K-märkning inte ens nämns i PBL. Sedan kan vi ta en titt på vad som sägs i PBL. Nedan kommer ett klipp från lagens första paragraf:

1 § Lagens syfte

Syftet med denna lag är att reglera markanvändningen och byggandet så att förutsättningar för en bra livsmiljö skapas och bevaras, en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling främjas och så att kulturhistoriska värden bevaras.

Det här är en långt större fråga än de historiska aspekterna och lagens kriterier (i den fackmässiga bedömningen) måste mötas då vi planerar för ett framtida Mariehamn som skall rusta sig för nya utmaningar och frågeställningar. En klar slutsats är också att frågan i slutändan blir politisk.

Kulturhistoriskt värde. Det går inte att komma ifrån att huset är gammalt och att det haft betydelse för Mariehamn och dess centrum. Vi är dock säkra på att Borenius i dag skulle ställt sig frågande till ett bevarande. Däremot tror vi han skulle vara inspirerad av de nya planerna.

Huset byggdes i en knapp tid, det gick inte att ta ut svängarna. Därav de ombyggnader som skett, fasaden på gatuplan är i aluminium och glas, fönstren har inte mycket gemensamt med de ursprungliga, huset har fått en utbyggnad och taket är ombyggt på ett sätt som avviker rejält från det ursprungliga. En positiv tolkning är att det kulturhistoriska värdet är mycket tveksamt.

Ekologi. På den punkten är främst energiprestanda undermåliga. Vi kräver i andra sammanhang goda sådana, på Övernäs skola var målsättningen 60 kWh/kvm/år. I det här fallet ligger vi på ett flerdubbelt värde.

Då dålig isolering är en stor faktor sker ”överförbrukningen” mest under vinterhalvåret då det ökade energibehovet täcks med oljevärme. I dessa koldioxidjaktens tider är det en klar nackdel.

Ekonomi. Det råder inget tvivel om att det kostar mer att bevara än att bygga nytt då det också begränsar möjligheterna till rationellt byggande. Läs högre boendekostnader och affärs/kontorshyror.

Då lagen är tydlig med att begränsningar av den här typen berättigar till ersättning inställer sig också frågan, vem vill betala en sådan? Det högst sannolika svaret är ingen!

Socialt. På de senaste åren har vi identifierat ett behov av bostäder för seniorer som vill bo nära service och möjligheter till social samvaro. Det har tydligt påtalats av äldrerådet och pensionärsorganisationerna. Tillgång till dessa bostäder gör att flyttning till institution senareläggs och en koncentration av bostäderna förenklar hemservice med mera. I den här gruppen finns också ett starkt intresse att hålla ner kostnaderna för bostäderna. Läget passar sådan byggnation mycket bra.

Boreniuska huset saknar hissar vilket är ett måste i dag. Få lägenheter, möjligen bara en, är bostad f.n. Ingångarna från gatan har trappsteg som starkt begränsar tillgängligheten, framför allt för rullstolar och rullatorer. Dessutom skulle Torggatans tillgänglighet bli bättre om gatan sänktes, likaså med en jämn golvnivå i gatuplan från Torget till Zeipels. Kraven i FN:s konvention från 2015 om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är också inarbetade i PBL.

Vi vill nu att debatten framåt tar sikte på helhetsbilden, lagstiftningen har som synes klara stipulationer. Utgångspunkterna för Moderat Samling i Mariehamn är dels att vi vill utveckla centrum på det sätt förslaget visar och dels att vi inte tänker stöda tvångsåtgärder gällande K-märkningar.

Vi ser fram mot en konstruktiv dialog som utgår från Plan och Bygglagens syfte.

MODERAT SAMLING I MARIEHAMN