DELA

Lärarutbildningarna måste uppvärderas

Under den andra helgen i april har representanter från fyra lärarstudentorganisationer från tre nordiska länder träffats och utbytt erfarenheter. Vi är alla överens om att lärarutbildningarna måste utvecklas och uppvärderas för att de nordiska länderna även i framtiden ska kunna konkurrera med kunskap. Alla lärarutbildningar behöver vara attraktiva och av genomgående hög kvalitet.

Våra organisationer har mycket att lära av varandra. I gränsöverskridande möten föds idéer och samarbeten. Trots att våra lärarutbildningar och skolsystem ser olika ut finns det många gemensamma nämnare. Genom en öppen diskussion drar vi nytta av varandras erfarenheter och det underlättar vårt arbete. Våra organisationer ser tre kompetensområden som är viktiga för skolans och läraryrkets framtid. Alla lärarutbildare måste prioritera:

Det pedagogiska uppdraget. Forskningsbaserad pedagogik av hög kvalitet måste vara kärnan i alla nordiska lärarutbildningar. Dessutom ska utbildningarna förse de studerande med gedigen ämnesdidaktisk kunskap. Som lärarstuderande ser vi att vår främsta uppgift i framtidens skola är vårt pedagogiska uppdrag. Det som förenar oss är vårt engagemang för utbildning och alla barns lika rätt till skolgång av hög kvalitet. Därför måste alla universitet som ger lärarutbildning se till att pedagogik och ämnesdidaktik alltid står i fokus.

Språkutvecklande arbetssätt: Lärare är språkliga förebilder. Därför är det essentiellt att lärarutbildningen främjar språkutvecklande arbetssätt, i alla verksamhetsnivåer och i alla ämnen. Språket är fundamentalt för all kunskapsutveckling och vi är övertygade om att elevers språkutveckling är något alla lärare måste arbeta med. Inte minst är det av största vikt att lärarstuderande redan i sin utbildning får konkreta verktyg för att anamma språkutvecklande arbetssätt i sina framtida lärargärningar.

Informations- och kommunikationsteknisk pedagogik: Vi lever i en digitaliserad tidsålder. Det är därför avgörande att vi genom lärarutbildningarna får kunskap om hur vi på bästa sätt kan integrera digitala resurser i vår undervisning. Vi behöver redskap för att kunna använda oss av informations- och kommunikationsteknisk pedagogik. Den digitala utvecklingen kommer att fortgå och det är viktigt att våra nordiska skolors och lärares arbetssätt utvecklas i takt med samtiden.

Oavsett i vilken verksamhet eller ämne vi kommer att arbeta vet vi en sak: allt börjar med attraktiva lärarutbildningar av hög kvalitet. I våra nordiska länder står vi inför många utmaningar i skolan och lärarutbildningarna. Därför är det av största vikt att vi lärarstuderande står enade för attraktiva lärarutbildningar av hög kvalitet och med en god introduktion till det framtida yrkeslivet.

Matilda Gustafsson, vice ordförande

Anna Pallin, internationellt ansvarig

Lärarförbundet Student

Gabrielle Scherstein, styrelseledamot

Lärarnas Riksförbund studerandeförening

Antonia Prinsén, ordförande

Anna Nylund,

samarbetsansvarig

Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening

Line Silde Bungum, internationellt ansvarig

Stine Drotningsvik, internationellt ansvarig

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet