DELA

Lärarkårens mix en styrka

Utifrån lagtingsledamot Rainer Juslins insändare gällande lärarbehörigheterna på Åland vill jag som utbildningsminister framföra nuvarande regerings ståndpunkt.

I vårt regeringsprogram ”Tillsammans för Åland” lyfter vi att behörighetsfrågorna ska klargöras så att det tydligt framgår vad som krävs för att uppnå önskvärd behörighet. På Åland för att vara behörig klasslärare ska man ha behörighet att undervisa från årskurs 1 till 6. I Sverige ändrade man för några år sedan lärarutbildningen till att man antingen är behörig inom förskola – årskurs 3 eller inom årskurs 4 – årskurs 6.

Detta komplicerar till exempel för de ålänningar som studerar till lärare i Sverige. Då klasslärare är ett reglerat yrke på Åland, måste man för att bli behörig lärare med dagens svenska lärarexamen, ansöka till landskapsregeringen om att få ett erkännande av sin examen enligt lagen om yrkeskvalifikationer (erkännandelagen) och får då göra en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov, det vill säga en kompensationsåtgärd för att bli behörig.

Det som behöver lyftas fram är att idag studerar, enligt AMS, 105 åländska ungdomar till lärare varav 75 i Sverige. Vi vill att de åländska ungdomarna ska känna sig välkomna tillbaka till Åland efter att de har studerat. Den åländska lärarkårens mix av utbildade lärare från både Finland och Sverige är en styrka.

Av den anledningen kommer landskapsregeringen att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att se över kompensationsåtgärderna så att de kan ske på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt och så att de lärare som genomgått sin utbildning i Sverige kan få behörighet för årskurs 1 – 6 och därmed fortsättningsvis vara en tillgång för det åländska utbildningsväsendet.

Avslutningsvis håller jag med Rainer Juslin att arbetsgruppen betänkande som har tagits fram gällande klargörande av behörighetskraven i landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola har utfört ett bra arbete och belyst både lag, förvaltning samt den politiska viljan.

ANNIKA HAMBRUDD (C), UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER