DELA

Lantrådet måste återställa ordningen och förtroendet för sin regering

Vicelantrådet Harry Jansson (C) har i sitt offentliga värv nekat att enligt spelets regler, ge ett bemötande över en enskild medborgares klagan över landskapsregeringens vaccinationslista. Som motiv för detta förfarande anför vicelantrådet att för honom och hela regeringen går självstyrelselagen före allt annat. Dessutom tillägger vicelantrådet att vi (regeringen) känner oss inte bundna av grundlagen och accepterar inte att grundlagen gäller på Åland rakt av. (Nya Åland 23 mars 2021)

I och med detta offentliga uttalande kan konstateras att vicelantrådet och enligt honom hela regeringen, inte följer den försäkran var och en högtidligen avgivit enligt LL om Ålands landskapspasregering (ÅFS 40/2015) Försäkran är kort: ”Jag Harry Jansson försäkrar, att jag i utövningen av mitt uppdrag i Ålands landskapsregering ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning”.

 

Mot bakgrund av denna försäkran är det uppenbart att vicelantrådet har brutit mot denna försäkran när han inte avgett ett bemötand till justitieombudsmannen. Under normala parlamentariska förhållanden skulle detta omedelbart leda till vicelantrådets avgång, Man kan inte under ed försäkra att man ska följa grundlagen och sedan i praktiken godtyckligt väljer att inte följa grundlagen. Detta är ett skolexempel på machiavellism. Det betyder att ledare med makt inte skyr några medel när de anser att deras politiska handlande gynnar staten. Ett annat sätt att uttrycka saken är talesättet: ”ändamålen helgar medlen”. Någon sådan fullmakt har inte beviljats vicelantrådet.

 

Men frågan är större än så. Det är inte bara det att vicelantrådet flagrant brutit den försäkran han avgett utan han missbrukar sin maktställning när han använder en enskild medborgares rätt att få sin sak prövad på ett sätt som försämrar medborgarens rättsskydd. Vicelantrådet driver självstyrelsepolitik på bekostnad av en enskild medborgare som endast önskat få klarlagt om regeringens vaccinationslista är förenlig med lag och god förvaltning. Att en minister tar sig före att använda en enskild medborgares klagan som politisk murbräcka i en behörighetskonflikt mellan staten och landskapet Åland är helt oacceptabelt. Vicelantrådet bagatelliserar den klagan som lämnats in hos justitieombudsmannen och menar att saken inte skadats av att landskapsregeringen väljer att inte bemöta klagan. Någon sådan rätt att göra bedömningar av enskilda klagomål till justitieombudsmannen har inte vicelantrådet. Alla klagomål ska behandlas lika. För att systemet skall vara rättssäkert förutsätts att regeringens roll och ansvar i fall av detta slag handlar opartiskt och neutralt – inte politiskt. Vicelantrådets hantering av detta ärende undergräver tilltron till att Åland självstyrelse och dess myndigheter fungerar demokratiskt och rättssäkert. I och med vicelantrådets egenmäktiga förfarande sätts rättsstatsprincipen ur spel. Detta liknar mera Polen eller Ungern än ett nordiskt land. Om lagtingets majoritet förbigår detta med tystnad kan vi väljare inte mera förvänta oss att Åland styrs enligt de försäkringar ministrarna i Thörnroos regering avgivit. Tilltron till regeringen Thörnroos kan bara återställas genom att vicelantrådet lämnar sin ministerpost som måste intas av någon som förstår att den försäkran man avger vid tillträde till ämbetet ska man alltid följa i utövandet av sitt värv.

BARBRO SUNDBACK