DELA

Lång väg, men inte omöjlig

Jag vill på förhand tacka tjänstemannen och byråchefen för utbildnings- och kulturavdelningen Stina Colerus och rektor för Ålands lyceum Gyrid Högman för verkligt visat intresse och engagemang för frågan om hur landskapsregeringen skulle kunna bidra till att öppna upp nya utbildningsvägar för de neuropsykiatriskt funktionshindrade ungdomarna inom den studieförberedande utbildningen här på Åland.
Att vägen till målet förefaller väldigt lång kan nog gemene man snart inse för oss som vill arbeta för de neuropsykiatriskt funktionshindrades rättigheter till en utbildning utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter.

När det gäller Mattlidens gymnasiums verksamhet för elever i behov av särskilt stöd så styrs deras verksamhet långt av Esbo kommuns dokument ” plan för barn och elever i behov av särskilt stöd ” och ” om riktlinjer och stödåtgärder för svensk dagvård och utbildning ”. Dokumentet skulle kunna enligt mitt tycke vara en mycket bra guideline även för oss här på Åland.
På sid 18 står följande.
”Studerande i behov av särskilt stöd. I grunderna för gymnasiets läroplan 2003 bestäms om studerande som är i behov av särskilt stöd följande: Syftet med det särskilda stödet är att hjälpa och stödja den studerande så att han eller hon ges jämbördiga möjligheter att slutföra sina studier i gymnasiet. Särskilt stöd behövs för sådana studerande som tillfälligt har blivit efter i studierna eller vilkas studieförutsättningar har försvagats på grund av handikapp, sjukdom eller funktionshinder. Till samma målgrupp hör också de studerande som behöver psykiskt eller socialt stöd. En studerande kan också vara i behov av stöd på grund av problem med den mentala hälsan, på grund av social missanpassning eller på grund av problem i den aktuella livssituationen. Studierna för en studerande kan enligt § 13 i gymnasielagen delvis ordnas på annat sätt än vad som föreskrivs i gymnasielagen och gymnasieförordningen och i gymnasiets läroplan. Om en studerande befrias från studierna i ett läroämne, skall han eller hon i stället välja andra studier så att minimiantalet kurser uppfylls. De inlärningstillfällen och prov som avses i § 13 i gymnasielagen skall ordnas så att den studerandes individuella behov beaktas. En plan kan uppgöras för den studerande i vilken det antecknas hur de individuella åtgärderna kan genomföras. Om en störning i språkutvecklingen hos en studerande upptäcks först i gymnasiet bör stödåtgärder omedelbart planeras och sättas in.”

Enligt mina uppgifter från rektor Gun- Maj Roiha vid Mattlidens gymnasium den 23.4.2010 så har man erfarenhet att ha antagit elever från grundskolan med anpassad läroplan, så kallade ” stjärnämnen ” och funnit att det är en mycket framkomlig väg för deras framtidsinriktade gymnasium. Man kan till och med ana en viss stolthet i hennes uttalande. Finns det en vilja finns det också en väg.
Henrik Lagerberg