DELA

Landskapsregeringen trotsar grundlagen – igen!

Den 11 april 2017 meddelade vi vårt ställningstagande i kommunstrukturfrågan. Vi sade att enligt oss måste utgångspunkten vara att förändrad kommunindelning bygger på både grundlagens bestämmelser och att kommuninvånarna samtycker till förändringar. Inget av PwC:s och landskapsregeringens kommunstrukturändringsförslag var genomtänkt.

Vi sade att processen får börja om med helt nya förutsättningar där bl.a. näringsliv, pendling och logistik, kommersiella servicefunktioner, skärgårdsförhållanden etc. analyseras. Vi krävde att eftersom samhällets serviceproduktion sker i stor utsträckning på kommunnivån bör fördelningen av samhällets ekonomiska resurser framöver i större utsträckning styras till kommunal favör.

Vi påtalade också att landskapsregeringen genom en utförd Åsub-enkät visat att den inte har förmåga att ställa relevanta frågealternativ. – En folkomröstning som skulle bygga på landskapsregeringens samgåendealternativ skulle upplevas som ett demokratiskt hån.

I dag kan vi konstatera att landskapsregeringen meddelat att den inte kommer att ha en folkomröstning som skulle röra alla ålänningar. Nu har landskapsregeringen även ritat om sitt förslag till kommunkarta fastän det förslag landskapsregeringen hade beställt av konsulten PwC var det enda rätta enligt landskapsregeringens uppfattning för bara ett halvt år sedan.

Två färska lagtingsbeslut, i frågor som gäller lagstiftning rörande kommunerna, har fällts av Högsta domstolen. Lagtinget hade förstås godkänt landskapsregeringens grundlagsstridiga förslag. Det första gällde lagtingets beslut 31.5.2017 om stiftandet av en lag om gemensam kommunal räddningsmyndighet. Det andra gällde lagtingets beslut 5.6.2017 om ändring av kommunallagen där syftet var att sänka rösträttsåldern i kommunalval och rådgivande folkomröstningar till 16 år.

Högsta domstolen ansåg att bägge lagar stred mot grundlagen.

Beträffande landskapsregeringens förslag till lagstiftning i kommunstrukturfrågan upprepar vi det vi sade i april:

Kommuner kan inte slås ihop mot sin vilja! Detta är ett betydelsefullt påpekande. Det grundar sig på Högsta förvaltningsdomstolen domslut 25.11.2016 (HFD 2016:187).

Statsrådet hade den 26.5.2016 beslutat att Rääkkylä kommun skulle slås samman med Kides stad, trots att Rääkkyläs kommunfullmäktige hade motsatt sig ändringen. HFD ansåg att statsrådets beslut bl.a. stred mot grundlagens 121 § 1 mom.: ”Finland är indelat i kommuner, vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunernas invånare.”

Enligt oss måste utgångspunkten vara att förändrad kommunindelning bygger på både grundlagens bestämmelser och att kommuninvånarna samtycker till förändringar.

Obunden Samlings styrelse