DELA

Landskapsregeringen har ansvar för 805.000 euro

I Nya Ålands artikel den 2 juni frisäger sig Landskapsagronom Sölve Högman sitt och LR’s ansvar för behandlingen av personalen på Försöksverksamheten i samband med avvecklingen som Ålands Hushållningssällskap (HS) gör. Högman har dock själv varit med och tagit fram modellen då Försöksverksamheten har flyttats från LR till HS.

Han har nu även varit den som tillsammans med HS i tysthet planerat avvecklingen. Högman utför även beställningen av tjänsten försöksverksamhet för LR. Detta är beslutat genom att budgeten för 2015 godkändes av Lagtinget.

Då Högman och HS stoppar arbetet med de planerade försöken för 2015 går man emot Lagtingets beslut om verksamheten. Det är ett märkligt tillvägagångssätt att motivera detta med att man sen kan få ett lagtingsbeslut som möjliggör avvecklingen. Om regler och förordningar skall följas borde väl LR sköta ärendena enligt dessa.

I det här fallet borde man ha gjort en färdig planering av vad man vill ha för försöksverksamheten, sedan berett frågan och tagit upp den för beslut i Lagtinget. Nu gick man mot fastslagen budget och stoppade verksamheten. Resultatet är att det blir fulla kostnader för verksamheten men i princip ingen verksamhet, det kan inte vara att använda pengarna optimalt.

Hur mycket pengar som används och till vad verkar inte Högman ha full koll på. Han nämner siffror som baserar sig på hur budgeten för försöksverksamheten såg ut före övergången 2012 från LR.

Under HS har Försöksverksamheten minskat, personal har sagts upp och ny rådgivare anställts som gör att fördelningen av de 805.000 euro som är budgeterade för hela Hushållningssällskapet knappast fördelas som Högman redogör för. När det gäller användning av andra offentliga medel som t ex investeringsstöd för jordbrukare är dock LR väldigt noga med redovisningen och det följs upp till varje cent, men här är det i princip bara en kontroll att pengarna som gått till HS har blivit använda på sista raden i bokslutet i verksamhetsberättelsen.

Hushållningssällskapet vill använda mer av de budgeterade medlen till resor. En intressant frågeställning är vilka andra aktörer som skall få till gång till pengar för subventionerade resor, för det kan väl inte bara vara HS som får äran att agera reseföretag.

Styrelseordförande Bo-Erik Sandell vill inte förstå kritiken om brist på kommunikation mellan ledningen och personalen vid Försöksverksamheten. Det handlar inte om att personalen vill diskutera styrelsefrågor utan kritiken är att den enda kommunikation som förts är olika beräkningar som nu pensionerade VD Hans Knutsson försökt få underskrivna. Ingen diskussion om tänkta förändringar, ingen diskussion om möjligheter för befintlig personal att fortsätta.

VD och styrelsen läser lagen att man inte måste samarbetsförhandla med personalen, det man skjuter ifrån sig är dock att rekommendationen är att föra samtal med berörd personal. Att Sandell konstaterar att man nått förlikning med tidigare avskedad personal understryker bara att ledningen har svårt att följa lagen och sköta personalfrågor på ett respektfullt sätt.

Till sist vill vi upplysa om att försöken i grund och botten görs efter vetenskapliga metoder. Det är förvisso fältförsök och långt ifrån några laboratorieförsök. Att försöken görs enligt fastställda normer är avgörande för att få fram relevanta resultat som är statistiskt säkra.

Det gör att odlarna, utsädesförsäljarna, uppköparna samt förädlarna kan få siffror de kan lita på. Det går då även att jämföra resultaten med andra orter.

Sandells förslag om enklare försök är mer en form av observationsodling och då är frågan om det skall finansieras med offentliga medel eller om det är så enkelt att det går att sköta i farten hemma hos Sandell.

Personalen vid Försöksverksamheten