DELA

Landskapsregeringen, aktivera självstyrelselagen § 51!

Enligt självstyrelselagen 51 § ska landskapet beviljas särskilt bidrag av statsmedel av två orsaker 1) till förhindrande eller undanröjande av sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar landskapet eller 2) för täckande av sådana kostnader som föranleds av naturkatastrofer, kärnkraftsolycka, oljeutsläpp eller någon annan därmed jämförbar händelse, om inte landskapet skäligen bör bära kostnaderna.

I detaljmotiveringen till paragrafen framkommer tydligt och klart att ”Åland ska beviljas tillskott av statsmedel i synnerhet till förhindrande eller undanröjande av sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar Åland. Här handlar det om en ekonomisk recession som hotar Ålands vitala intressen. En sådan situation kan uppstå exempelvis inom konjunkturkänsliga branscher som är synnerligen viktiga för Ålands ekonomi, såsom vid en kraftig recession inom servicenäringar som är beroende av sjöfarten eller turismen. Bestämmelsen förutsätter att störningarna orsakats av åtgärder som vidtagits utanför Åland. Därför är det motiverat att landskapet får ersättning för detta i form av statsbidrag.”

Självstyrelsens § 51 har aldrig tidigare nyttjats i självstyrelsesystemet men den verkar direkt skriven för dagens rådande omständigheter. Coronapandemin rubbar den åländska samhällsekonomin fundamentalt och drabbar landskapets näringsliv särskilt hårt. Kärnan i det åländska näringslivet utgörs av service- och transportsektorn: rederinäringen, transportföretag, restaurang- och turistbranschen. Flera företag har i princip fått hela sin verksamhet utraderad.

Åsub:s bedömning är att Ålands utpräglade serviceekonomi gör den ekonomiska nedgången dubbelt värre på Åland än i Finland. BNP beräknas sjunka med 5-6 procent i Finland men med 12-13 procent på Åland. Sjötransporter utgör 17 procent av Ålands totala förädlingsvärde, i Finland utgör sjötransporterna mindre än 1 procent. Turismen omfattar 2,9 procent av Ålands BNP att jämföra med 1,9 procent av Finlands BNP och 2,4 procent av Sveriges BNP. Turismens direkta bidrag till sysselsättningen i Finland är 2,0 procent och i Sverige 3,6 procent. På Åland beräknas landturismens sysselsättningseffekt utgöra 6,5 procent av hela sysselsättningen.

Här har Åland en nödbroms. En berättigad metod för kompensation när vi drabbas oskäligt hårt. Landskapet och dess underlydande myndigheter bokför enligt uppgift de extra kostnader corona-krisen medför. Jag uppmanar kommunerna att göra det samma. Det är mycket angeläget att alla eventuella extra kostnader för förvaltning, äldreomsorg, barnomsorg och skola bokförs. Ett korrekt och gediget underlag behövs, men landskapsregeringen måste snarast aktivera och informera riksregeringen.

KATRIN SJÖGREN

ORDFÖRANDE LIBERALERNA