DELA

Landskapsbidraget för Medis minskas med 30%

Äldrerådet i Mariehamn har informerats om att landskapsbidraget för Medis verksamhet föreslås minska från 2017 års nivå på 283 000 euro till 101 000 euro år 2018.

Genomförs detta kommer antalet Medislektioner nästan att halveras. Det handlar enligt uppgift om att cirka 4 000 lektioner försvinner.

Om en medelstor kurs har tio deltagare så inser man hur många ålänningar som berörs. Mediskursernas deltagare är till över 80 procent kvinnor och över 1 600 är pensionärer och äldre.

En tredjedel av eleverna vid Medis är pensionärer.

Detta slår också hårt mot just kvinnors och de äldres möjligheter till allmänbildning och en meningsfull fritid.

I ett läge då kommunernas ekonomi är svår och landskapsbidraget sänks, återstår en höjning av deltagaravgiften som redan i dag är betydligt högre än i resten av Finland. I riket utgör statsbidraget cirka 60 procent av kostnaderna, medan landskapbidraget på Åland utgör cirka 40 procent.

Hela frågan är viktig ur jämlikhetssynpunkt. En stor del av eleverna vid Medis består ju av kvinnor och pensionärer och enligt gällande beslut skall ålänningar erhålla minst samma förmåner som invånarna på fastlandet.

Medis kurser är en rent hälsofrämjande verksamhet. Detta gäller i ännu högre grad kurser där deltagarna aktivt motionerar i olika former. Behovet av Mediskurser är stort bland de äldre som inte via yrkeslivet får sociala kontakter och därmed riskerar att bli mer ensamma.

Äldrerådet i Mariehamn ser allvarligt på frågan och uppmanar Ålands landskapsregering att i brådskande ordning se över beslutet om minskade anslag för Medis. Med tanke på Mediskursernas betydelse inte minst för pensionärer och äldre, borde landskapsbidraget snarare höjas än sänkas.

Äldrerådet i Mariehamn

Leif Jansson, ordförande