DELA

Landskapets energi- och klimatmål

I förslaget till energistrategi för landskapet säger man följande:
– Minst 20 procent lägre CO2 utsläpp 2020 jämfört med1990.
Kommentar: Med hållbarhetsglasögon på framstår sänkningar från en mycket skadlig nivå till en annan skadlig nivå relativt meningslösa. Arbetsgången i ett blivande HUT-samhälle är i stället:
1. Hur stora koldioxidutsläpp per capita kan Åland tillåtas ha utan att riskera kommande generationers livskvalitet?
2. Hur stora är de idag?
3. Vision om hur ett CO2-hållbart samhälle skulle kunna se ut.
4. När skall målet i punkt 1 uppnås?
5. Handlingsplan.

– Minst 20 procent av energin är förnyelsebar 2020.
Kommentar: För svagt, det är den nästan redan i dag.
– Minst 20 procent lägre förbrukning 2020 jämfört med grundscenariot, att inga speciella åtgärder görs för effektivisering.
Kommentar: Svårförståeligt för gemene man, troligtvis menar man att förbrukningen kommer att stiga med ca 3 procent per år enligt tidigare års ökningstakt.
Ett totalt ohållbart tankesätt!

I ett hållbart samhälle är steg 1 att energiförbrukningsökningen stoppas, steg 2 att den minskar. Detta oavsett om befolkningen ökar eller ej.
Man har tydligen helt blundat för att oljetillgången med all säkerhet kommer att sköta effektiviseringen.
I övrigt se 5-stegsprogrammet ovan, byt ut CO2 mot energiförbrukning.

Åland 041007
HUT – gruppen
Dan Jansén
Carola Sjöblom