DELA

Landskapets ansvar för sina egna andelar

Hela Åland måste spara, jo. Kommunerna både sparar och höjer såväl skatter som avgifter, men går ändå back. De lagstadgade uppgifterna och kostnaderna för deras genomförande ökar nämligen, medan landskapets andelar i bekostandet av desamma successivt minskar. Det innebär dock inte någon inbesparing för den omtalade helheten, utan bara en förskjutning i kostnadsfördelningen.
Landskapsregeringen har nu missat en lagstadgad fyraårsjustering av landskapets andelar, som uteblivit utan att ens omnämnas. Justeringen av basbeloppen, baserad på den gångna tidens faktiska kostnadsutveckling, ges heller inte något utrymme för förhandling. Den ska enligt lag beräknas och fastställas utgående från de siffror som anges i Åsubs för ändamålet och på LR: begäran år 2012 utförda rapport. Justeringen kunde därför förväntas vara beaktad i det underlag som LR delgivit.
LR föreslog i höstas att indexjusteringen av landskapets andelar skulle utebli, med en angiven effekt för kommunerna om 713.000 euro. Men i då bifogade kalkyler över landskapsandelarna, ”med” respektive ”utan” lagstadgade justeringar, fanns inte den här fyraårsjusteringen på miljonbelopp med. Detta påpekades från kommunförbundet, så snart vi blev varse missförhållandet. Det var sent i processen, men före lagtingets avgörande av budgetlagen – som blev antagen på felaktiga fakta och fick femdubbelt större negativ effekt än angivet vid förhandlingar och i lagförslag.

Kommunförbundet utgår från att LR har och tar ansvar för att gällande lag och tillgängliga underlag beaktas inför och i förhandlingar jämte beredningar av förslag till budget och lagstiftning. Såväl kommunernas representanter som lagtinget bör kunna förvänta sig korrekta underlag från regeringen, och utskotten har däremellan en viktig roll i granskningen av desamma. Ifall något i misstag ändå råkar bli fel längs vägen förväntar vi oss att det rättas till i enlighet med lag, så att parterna får de ersättningar de haft rätt till.
Kommunernas uppgift är att producera den service de ålagts, och att gentemot LR meddela de kostnader man haft. Därefter är det landskapet självt som på bindande juridiska grunder korrekt ska beräkna och betala ut sina egna andelar i kostnaderna för utförd service. Förbundet har däremellan en uppgift bl a i att förhandla om villkoren för de kommande fördelningarna.
För framtiden har vi att tillsammans se över såväl lagstiftning som finansierings- och ansvarsfördelningar. Åland ska därvid ses som en helhet, och rättssäkerheten garanteras. Viktigt är då ömsesidig respekt, förtroende och tillit mellan parterna. Och gentemot gällande lag.
Erik Brunström
Förbundsdirektör ÅKF