DELA

Landskapet utvecklar undervisningen enligt anpassad lärokurs

Henrik Lagerberg tar upp en viktig fråga i sin insändare i måndagens tidning. Han anser att det är diskriminerande att elever som läst enligt anpassad lärokurs i grundskolan inte erbjuds möjlighet att studera enligt anpassad lärokurs vid Ålands lyceum.

Att studera enligt anpassad lärokurs betyder att studierna är individuellt tillrättalagda då elever av olika skäl inte har förutsättningar att klara grundskolans allmänna lärokurser och målsättningen i dem.
Lagerberg skriver att de möjligheterna har stängts. Det stämmer dock inte. Ålands lyceum har aldrig antagit eller kunnat anta studerande som ska följa anpassad lärokurs i sina studier.

Utbildningen vid Ålands lyceum ska förbereda de studerande för fortsatta universitets- och högskolestudier eller andra gymnasialstadiebaserade studier. Undervisningen är upplagd så att ansvaret för att inhämta kunskap läggs på de studerande, ett ansvar som ökar gradvis. Lärarna och studiehandledarna handleder och vägleder, men studierna skall inriktas på de ungas självständiga tänkande och egna ansvar för studierna.
Gymnasialstadiets yrkesinriktade utbildningar ska i första hand ge de studerande en yrkesmässig behörighet av hög och konkurrenskraftig kvalitet. Utbildningen ger även möjlighet till fortsatta studier, också på högskolenivå, på basis av de studerandes olika individuella val.

Ungdomar som på gymnasialstadiet har diagnostiserade handikapp och därmed jämförbara svårigheter såsom läs- och skrivsvårigheter, språksvårigheter eller andra tillfälliga avgränsade svårigheter erbjuds såsom i grundskolan stödundervisning, enskilt eller i grupp.
Då tillfälliga stödundervisningsarrangemang inte är tillräckliga, erbjuds studerande inom den yrkesinriktade utbildningen specialundervisning, en särskilt tillrättalagd undervisning med anpassad studiegång utifrån de studerandes förutsättningar och behov. Särskilt utbildade lärare, speciallärare och specialyrkeslärare ger denna yrkesundervisning, vanligen i särskilt inrättade specialklasser med specialarrangemang i såväl allmänna undervisnings- som praktiska inlärningssituationer.
Så långt det är möjligt ordnas undervisningen med anpassad studiegång inom det utbildningsprogram den studerande blivit antagen till. Syftet är att studerande i behov av särskilt stöd förbereds för och ges möjlighet att upprätthålla ett framtida och kvalitativt tryggt jobb på arbetsmarknaden.

Landskapsregeringen anser inte de beskrivna utbildningsmöjligheterna vara diskriminerande. De är anpassade till såväl arbetsmarknaden som individernas behov, intressen och förutsättningar.
Antalet elever som är i behov av särskilt stöd och speciella undervisningsarrangemang tenderar att öka. I takt med behovet och i samråd med såväl kommunernas som landskapets skolor avser landskapsregeringen utveckla och förnya framför allt yrkesutbildningens utbildningsprogram så att alla elevgrupper i grundskolan ska finna en meningsfull studieplats på gymnasialstadiet.

Britt Lundberg
Vicelantråd
utbildningsminister