DELA

Lämplig industri i skärgården

Stephan Toivonens kostnadskalkyler för skärgårdstrafiken kan vidareutvecklas. Man kan naturligtvis skapa många olika modeller för att bestämma biljettpriser eller för att visa vad biljetterna borde kosta. Bifogade kalkyl är en av många, som indikerar att det är dags att reformera trafiksystemet, som i nuvarande form är en dyr och betydande miljöpåverkande faktor.
Med vägningsfaktorer, som anges i tabellerna och som närmast skulle kunna vara mål för politiska beslut, kan man enkelt få fram vad olika trafikantgrupper borde betala med det trafiksystem, som landskapet upprätthåller idag. Frågan är också om tidigare angivna uppgifter om skattesubventioner till fiskodlingsnäringens transporter motsvarar de verkliga kostnaderna. Tabellerna ger naturligtvis inget svar på den frågan, men genom att ge lämpliga, realistiska vägningsfaktorer till fisktransporterna kan man få en inblick i vad det rör sig om.

Det underförstådda budskapet är att det nuvarande trafiksystemet är anpassat för tung trafik och bilar. Passagerarna följer med mer eller mindre på köpet-. Om persontransporterna var dimensionerande, då skulle skärgårdsflottan se helt annorlunda ut. Därför bör inte persontransporterna belastas. Följaktligen bör man också fråga sig om det har varit så lämpligt att till skärgården lokalisera industri, som kräver tunga transporter. En fråga som har bäring på både ekonomi och miljö.
Jan Westerberg