DELA

Lagtingsuppdraget behöver moderniseras

I höst kommer de invalda lagtingsledamöterna att få en höjning av deras arvoden med nästan hela 25 procent. Eller från 45 700 euro till 58 800 euro. Därutöver tillkommer diverse tillägg. I sig är det inte fel att höja arvodena – genom att höja dem kan man också höja den allmänna kompetensen bland ledmöterna genom att en högre lön uppmuntrar kunnigt folk att ställa upp. Men det måste ske i kombination med att man samtidigt moderniserar själva lagtingsuppdraget. Att som idag ha uppemot flera månader utan plenum eller förberedande för plenum och utskott, men samtidigt ha en lön som motsvarar ett heltidsarbete, är inte rimligt.

Det blir desto märkligare då Lars-Erik Karlsson, ordförande för arvodeskommissionen, menar att uppdraget blivit ett heltidsuppdrag. När de facto så inte är fallet. Att Lars-Erik även hänvisar till att det är underbetalt då riksdagsledamöter i exempelvis Sverige och Finland får 6 000–7 000 euro blir också märkligt då uppdraget som lagtingsledamot inte är i nivå med att vara riksdagsledamot. Därför bör man göra följande:

– Sänk dagens 30 ledamöter till 20

– Slopa ersättarsystemet där de som blir ministrar får in en ersättare för dem i lagtinget. Detta system är förlegat och finns varken i Sveriges eller Finlands riksdag

– Förse ministrarna med politiska sekreterare i syfte att låta ministrarna fokusera på kärnan i sitt arbete

– Sätt höga närvarokrav på utskottsmötena och öka dess transparans

Vi skrev redan om detta för flera år sedan. Att det är vallår och vårt moderparti är en del av regeringen spelar mindre roll för oss.

Detta är en fråga om att långsiktigt upprätthålla förtroendet för politker och ha en så låg diskrepans som möjligt mellan de folkvalda och allmänheten. Genom dessa ovannämndna konkreta åtgärder skulle man vara en bra bit på vägen att modernisera lagtingsuppdraget och bättre matcha både nuvarande och kommande lön mot det faktiska arbetet.

Därutöver skulle det sannolikt också öka förtroendet för politiker i största allmänhet. Att sittande ledamöter, eller de som aspirerar på att försöka få en stol i lagtinget, motsätter sig detta är inte någon större förvåning. Det som det med säkerhet leder till är ökat förakt mot politiker i allmänhet.

MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET FÖR ÅLAND