DELA

Lagtinget är inte eniga om golf på Stornäset

Både finansutskottets ordförande Torbjörn Eliasson (C) och lantrådet Viveka Eriksson hävdar att ”ett enigt lagting” tagit ställning för golf på Stornäset i Kastelholm. Jag tror att ledamöterna i lagtinget är långt ifrån eniga om den saken. Det är nämligen alltför tidigt att säga varken ja eller nej till huruvida Stornäsets värdefulla marker ska exploateras för golf. Därför reserverade jag mig mot skrivningarna i finansutskottets betänkande angående budgeten för 2010. Att i det här skedet föra frågan till omröstning ansåg jag inte var vettigt. Frågan var ju inte alls beredd inom förvaltningen när den kom till lagtinget.

Landskapsregeringen förde alltså frågan om ett arrende av Stornäset till lagtinget i ett alltför tidigt skede, utan att någon beredning och att faktaunderlag tagits i beaktande. Det ska landskapsregeringen ta till överläggning och eventuella beslut den här veckan. Det normala förfarandet är att ärendet hanteras i landskapsregeringen först och därefter förs till lagtinget för beslut.

För att gå vidare med golfklubbens anhållan om att arrendera ut landskapets marker för golf på Stornäset måste landskapsregeringen gå emot nu gällande principer för landskapets markanvändning, sitt eget handlingsprogram där man skriver att landskapets skogsegendomar ska förvaltas för kommande generationer, nu gällande delgeneralplan för området, fem sakkunniga byråers nej till förslaget, nu gällande landskapskonvention som lagtinget antog 2005 samt miljörörelsens organisationer, den folkliga opinionen samt sitt eget arbete om hållbar utveckling.
Jag välkomnar en fortsatt utveckling av Åland som golfdestination, men jag anser fortfarande att den bästa placeringen är Godby-Ämnäs. Ur ekonomisk synvinkel gynnar den placeringen allra bäst småföretagarnas och näringslivets intressen och där finns heller inga kultur- och naturvärden i likhet med Stornäset att ta i beaktande.
Camilla Gunell (S)