DELA

Lagstridiga förslag i Sjökvarteret

Stiftelsen Sjökvarterets styrelse har för fjärde gången behandlat frågan om flytt/rivning av Sjökvarterets museum. Tre gånger har styrelsen avslagit detta, fjärde gången (5.10) bordlades frågan för vidare utredning. Förslaget står så klart i strid med stadgar och stiftelselag att det varken kan eller får genomföras. Lägg ner alla onödiga planer och utredningar i frågan, vilka enbart tär på stiftelsens knappa resurser.

Vad värre är att stadsstyrelsen i Mariehamn uppmanat stiftelsens styrelse att fatta ett olagligt beslut till gagn för enskild näringsidkare när den 2012 uppmanade stiftelsen att upplåta museets område till namngiven företagare. Står stadsstyrelsen verkligen fortfarande fast vid detta beslut? I så fall är det både tragiskt och skandalöst.

Att beslutet uppenbarligen fattats i syfte att gynna särintressen gör inte saken bättre och kan ev. strida mot kommunallagen.

Om stiftelser. Stiftelsen är en självständig juridisk person som varken har ägare eller medlemmar. Den består av sin förmögenhet och sköts av styrelsen.

Ändamålet i stiftelsens stadgar ska respekteras i hela verksamheten och kan inte förbigås.

Målet för stiftelsen och den omsorgsfulla skötseln av dess förmögenhet är enbart att förverkliga stiftelsens ändamål. För detta ansvarar stiftelsens styrelse.

Märkväl att stiftelsens styrelse och funktionärer här har ett personligt ansvar för att egendom och tillgångar bibehålls.

Styrelsemedlem representerar endast stiftelsen och inte den som utnämnt denne.

Hen följer beslut som styrelsen gjort men ska inte godkänna beslut som står i strid med lag eller stadgar eller godkänna att sådana beslut verkställs.

(Källa: Delegationen för stiftelser & fonder)

I ljuset av detta är beslut om att flytta/riva Sjökvarterets museum olagligt av två skäl:

– det strider mot ändamålsparagrafen i stiftelsens stadgar,

– det strider mot stiftelselagen enl. vilken styrelsen inte medvetet skall skingra stiftelsens förmögenhet

Bertil Karlsson