DELA

Lagstiftning mot mobbning i skolan är nödvändigt

I tisdagens HBL kunde man läsa om en lyxbutiksägare som fälldes i tingsrätten för att ha mobbat en anställd. Brottsrubriceringen var arbetarskyddsbrott. Samma dag kunde man läsa i Tidningen Åland en artikel i vilken Sia Spiliopoulou-Åkermark påtalar behovet av lagstiftning mot mobbning i skolan.

Utbildningsminister Asumaa avfärdar förslaget med att en lag eller en lagparagraf inte tar bort mobbningen. Med en sådan logik behöver vi inte någon strafflag. Vi har straff mot stöld, mord, våldtäkt och så vidare. Trots det förekommer alla dessa brott. Tycker Asumaa att dessa lagar också är överflödiga och att vi istället ska visa mera respekt för varandra vilket är ministerns förslag för att minska mobbningen i skolan?

Om man jämför fallet i HBL med den mobbning som sker i skolan kan man konstatera att det är ologiskt att vi inte har lagstiftning mot mobbning i skolan men i arbetslivet. Barn och unga ser det som sin skyldighet att gå i skolan. Att dagligen vara rädd och otrygg i skolan samt riskera att bli utsatt för kränkningar och direkt våld från mobbare, utan att någon inbegriper konsekvent och resolut, är inte förenligt med andan och meningen i barnkonventionen.

Det svenska antimobbningsnätverket Friends publicerade samma tisdag som ovanstående artiklar en rapport som visar att också en betydande andel av barnen i de lägsta årskurserna upplever rädsla och otrygghet i skolan särskilt under raster, på toaletterna och i korridorerna. I utredningar gjorda om de åländska gymnasieungdomarnas hälsa framgår med stor tydlighet att flickorna mår dåligt, blir sexuellt trakasserade och upplever att de varken blir hörda eller får hjälp.

Att lagstifta om mobbning är inte den enda åtgärd som måste vidtas för att lösa problemen med otrygghet och mobbning i skolan.

Lagstiftning mot mobbning innebär att utsatta elever får ett rättsskydd. De kan hävda inför domstol att de blivit mobbade när varken lärare eller andra myndighetspersoner tar dem på allvar eller förmår vidta relevanta åtgärder för att skydda dem mot kräkningar och övergrepp. I Sverige har man en sådan rättsnorm och man kan konstatera att mobbning där är mindre frekvent än motsvarande utredningar i Finland ger vid handen.

Rättsnormer är viktiga eftersom de ger utryck för vad samhället anser att är otillåtet. Rättsnormerna utgör också grunden för en viktig diskussion och utveckling av samhället. Istället för den starkes lag ska vi ha en formaliserad lagstiftning som skapar förutsättningar för alla och en var att pröva sin rätt i oberoende domstolar.

Det är därför givet att vi på Åland ska ha lagstiftning mot mobbning i skolan. Det är ett rättsskydd för den enskilda och en nödvändig hörnsten i en rättsstat.

Minister Asumaa och regeringen Sjögren ska ta sitt ansvar i denna viktiga fråga. Det behövs både lagstiftning och andra förebyggande åtgärder och det är klart att man måste ha tillsyn över skolans myndighetsutövning.

Åland ska vara en rättsstat och ”trygga människovärdets okränkbarhet ” som det heter i Finlands grundlag. Något regeringen Sjögren bär ansvar för och ska förverkliga utan att diskriminera någon, allra minst de minsta och svagaste i vårt samhälle.

Barbro Sundback