DELA

Lägg sordin på klimatdebatten

Nu när Corona har kommit att bli ett allvarligt hot mot hela samhället, borde vi kanske tillsvidare lägga sordin på miljö- och klimatdebatten.

Men här finns vissa likheter. Skillnaden är att Corona är en supersnabb process, medan klimatförändringarna sker mycket långsamt. Corona drabbar transportsystemet.

Miljörörelsen gläds säkert över att flygtrafiken är på väg att begränsas till ett absolut minimum, men faktum är att alla kollektiva transportmedel – även tåg och buss – inte alls överraskande innebär ökad risk för smittspridning i jämförelse med resor i privatbilar. Inte bara i Corona-tider utan även i samband med lindrigare former av smittosjukdomar.

Nu har också Eckerölinjen beslutat att stoppa trafiken mellan Grisslehamn och Eckerö. En linje, som miljömässigt enligt min mening har de bästa förutsättningarna genom att sträckan är så kort att färjan – med mindre risk för att passagerarna skall kunna exponeras för smitta under resans gång – kan köra med relativt låg hastighet, vilket har betydelse även för utsläppen av avgaser.

Därtill sker hela resan med minimal påverkan på innerskärgårdens vattenmiljö. Eckerölinjen borde kanske prioriteras och upprätthållas med samhällsstöd när nödläge råder.

Att färdas i privatbil, när så är möjligt, ger skydd mot smitta under resans gång. Men även med avseende på utsläpp av klimatgaser kan resor i den egna bilen genom dess flexibilitet komma att bli den bästa lösningen vid korta och medellånga resor särskilt inom mindre tätorter och glesbygd.

Tidtabellsbunden trafik oberoende av trafikslag genererar onödigt långa resor och med periodvis låg kabinfaktor blir det ökade utsläpp per resa och resenär. Ett faktum, som vanligen inte berörs i förenklade jämförelser mellan olika trafikslag. En miljömässig nackdel med privata fordon – utöver trängsel och dåligt trafikbeteende – är att så länge som allmänna tidtabellsbundna transporter (tåg och buss) erbjuds, blir varje privatresa ett extra tillskott av miljöpåverkan.

Men genom att anpassa framtidens tåg- och busstrafik huvudsakligen till vad som behövs för resenärer, som av olika anledningar inte har möjlighet att använda eldrivna och fjärrkontrollerade privata fordon, bör miljömässigt, samhällsekonomiskt och transportmässigt optimala trafiklösningar kunna skapas. Detta går naturligtvis tvärt emot vad miljörörelsen förespråkar och är därmed också ett rött skynke för många miljöengagerade.

Men kopplingen till skärgårdssamhällets transportsystem då? Genom att minimera antalet färjpass genom utbyggnad av tunnlar och broar liksom också genom att modernisera vägsystemet genom skärgården mot Finland, kan en betydande potential för transportsystemets miljöanpassning skapas. Samtidigt som riskerna för isolering och smittspridning kan fås att minska. Börja med tunneln till Föglö och planera för hur man därifrån går vidare mot Finland med högsta prioritet på miljöanpassning.

JAN WESTERBERG