DELA

Lägg ner Proans

I den åländska renhållningslagen finns ett tillägg till definitionen på producent: ”eller som yrkesmässigt inför produkter i landskapet.” Detta tillägg strider mot EU-direktiven och leder till att affärer och butiker blir ansvariga för produkternas förpackningar, vilket föranleder högre kostnader för konsumenterna utan att ge den önskade miljöeffekt EU åsyftat.
Hela idén med producentansvaret är att produkter som i kommande led kräver dyrbara avfallslösningar, ska kostnadsbeläggas för att genom detta påverka tillverkarna att utveckla mer miljövänliga lösningar. Om detta görs på rätt sätt ges kunden valfrihet, att antingen betala mer för slutavfallet via en dyrare produkt eller att välja en billigare produkt som också är bättre för miljön.

I landskapets övergripande plan vidhåller man att ansvaret för förpackningar skall ligga på de åländska ”producenterna” och föreskriver att om ”företagen med producentansvar” inte frivilligt ansluter sig till Proans Ab eller på annat sätt tar sitt producentansvar, bör kommunerna överväga vitesförelägganden. Genom nuvarande system så kostnadsbelägger man lokala mellanhänder som inte har möjlighet att påverka produkterna. Detta motverkar grundidén med producentansvaret och försämrar åländska företags konkurrensmöjlighet gentemot omkringliggande regioner. Slutligen omöjliggör den åländska särlagstiftningen integration med det riksomfattande återvinningssystemet.

På Åland har intresseorganisationen MBO ålagts producentansvaret för uttjänta bilar. Även här slår särlagstiftningen fel och fördyrar hanteringen av skrotbilar till nackdel för konsumenten och i förlängningen hotas hela branschens framtida verksamhet till följd av det långtgående kostnadsansvaret. Alla MBO-företag har avtal med sina respektive importörer i Finland, som redan sköter sitt producentansvar enligt det nationella systemet i enlighet med skrotbilsdirektivet .

Vi undertecknande branschorganisationer vill därför ånyo framföra att vi motsätter oss och ifrågasätter grundandet av Proans Ab och anför att den åländska lagen måste harmoniseras med rikets lagstiftning genom antagande av en blankettlag för att vi skall kunna uppnå en hållbar miljöeffekt på sikt och som också blir rättvis inom unionen.
Vidare önskar undertecknade branschorganisationer lyfta frågan kring det offentligt ägda Ålands Problemavfall Ab (ÅPAB). ÅPAB har sedan år 1983 fungerat som ett landskaps- och kommunägt bolag med uppgift att samla in farligt avfall från hushåll och mindre företag. Bolaget har sedan dess start verkat i en gråzon mellan myndighet och vinstproducerande företag och erhållit sina intäkter genom att fördela kostnaderna på kommunerna i förhållande till invånarantal. Vidare har företaget vid ett flertal tillfällen erhållit olika former av näringslivsstöd från miljöbyrån.

ÅPAB agerar inom ett affärsområde där konkurrensen är god och där det finns gott om privata alternativ. Över 80 procent av det farliga avfallet omhändertas redan idag av privata bolag och det finns flera aktörer inom området.
Med hänvisning till det ovan anförda, anhåller branschorganisationerna om att:
– Landskapsregeringen meddelar kommunerna att Producentansvar Åland Ab ska läggas ned.
– Producentansvaret utformas enligt EU-direktiven och så att förpackningsinsamling och återvinning av skrotbilar kan harmoniseras inom hela handelsområdet.
– Landskapsregeringen anmodar Mise att lägga ner sitt dotterbolag Ålands Problemavfall Ab
– Landskapsregeringen ger landskapsrevisorerna i uppdrag att utreda grunderna för direkt och indirekt stöd till ÅPAB i form av anskaffningar, fortbildning och förkovran, samt de kostnader som åsamkats skattebetalarna genom att hyra anläggningar, utföra marksaneringar samt ombyggnader på Hellesby gård, som trots detta ej använts för avfallshantering.
Ålands Näringsliv
Daniel Dahlén
VD
Motorbranschens förening på Åland MBO r.f.
Anders Boström
Ordförande
Ålands Företagarförening
Jonny Mattsson
Ombudsman