DELA

Kvalitativ samhällsreform i tre skeden

Under mina år på Åland har jag ofta förvånats över bristande styrning och dokumentation i olika offentliga verksamheter. Detta leder till avsaknad av förutsägbarhet, bristande rättsskydd och en onödigt hög frustrationsnivå i det åländska samhället. Vi måste skapa ett samhälle där medborgarna vet vad som görs och varför.

Svaret skrivs öppen kommunikation, klar ansvarsfördelning och effektiv organisation.
Dagens åländska samhällsstruktur motsvarar inte dessa förväntningar och inte heller morgondagens utmaningar. De flesta tycks vara överens om att en samhällsreform behövs, men diskussionen fastnar ofta i detaljsnårigheter.

Som jag ser det behöver det åländska samhället reformeras enligt tre huvudlinjer:
1. Den kommunala strukturen förenhetligas för att säkerställa en alla omfattande, likvärdig tillgång till välfärdstjänster;
2. Ansvarsfördelningen mellan landskapsförvaltningen och den kommunala nivån klargörs för att slippa ”många kockar” -effekten.
3. Resurser frigörs för kontinuerlig fortbildning av personalresursen och utveckling av organisationerna.

Över tid möjliggörs då en delegering av arbetsuppgifter och ansvar till kompetenta och mera välmående medarbetare, samtidigt som ledningsfunktionen kan focusera på sina uppgifter, som i allt högre grad kommer att innehålla omvärldsanalys, kommuniakation och dialog. Den offentliga byråkratin kan då också minimeras.
Ingrid Nygård-Sundman (Lib)
Lagtinget 244, fullmäktige i Kumlinge 511