DELA

Kunskap om kön för rätt lön

Ålands feministparaply – ett nätverk för jämställdhet stöder helhjärtat målet om jämställda löner, en fråga som debatterats livligt den senaste tiden på grund av Tehys lönekamp. Tehy är Paraplyets första medlemsorganisation, men som partipolitiskt obunden paraplyorganisation för den åländska jämställdhetsrörelsen tar vi inte ställning för eller emot en specifik strejk. Det finns rum för olika metoder för den gemensamma målsättningen: jämställdhet.
Vi har i debatten fått läsa om otacksamma sjuksköterskor som inte har förstått att mäns och kvinnors arbete visst värderas lika. Det kan vi inte hålla med om. Jämställdheten är inte uppnådd. Därför behövs feminismen, medvetenhet om de systematiska skillnaderna mellan kvinnors och mäns villkor i kombination med vilja och förmåga att förändra.
Kvinnomaktutredningen (SOU 1998:6), en statlig kartläggning och analys av hur ekonomisk makt och resurser fördelas, konstaterar att ”den kompetens som associeras med kvinnliga yrken tenderar att ses som något ’naturligt’ och inte som kompetens”. Att vårda uppfattas som något som ”alla”, åtminstone kvinnor, helt enkelt kan, inte något som kräver kompetens. Tankemönstret färgar fortfarande diskussionerna om lönesättningen i kvinnodominerade branscher.
Enligt andra inlägg får de som utbildat sig till sjukskötare skylla sig själva, då lönenivåerna inom sjukvården är allmänt kända. Även detta resonemang ignorerar strukturer.

Kvinnor och män väljer fortfarande i hög grad yrken utgående från de traditionella rollerna som ansvariga för hemmet respektive familjeförsörjare. Kvinnor och män delar visserligen på stora delar av hushållsarbetet, men kvinnor ansvarar oftare för det dagliga som försvårar övertidsarbete och uppdrag utanför kontorstid. Det skapar olika villkor.
Kvinnor utbildar sig mer och högre än män, men lönegapet i stort kvarstår. Normer om män som försörjare och kvinnor som (gratis) hem- och omsorgsarbetare skapar orättvisor för såväl män som kvinnor. Kvinnor får således varken betalt för hög kompetens eller för kostnaderna som uppstår i samband med studierna.
Problemen uppstår inte då en enskild familj väljer att kvinnan arbetar deltid för att få livspusslet att fungera, men när stora grupper i ett samhälle gör på samma sätt får kvinnor, både som grupp och som enskilda individer, sämre villkor än män på arbetsmarknaden. Detta bör förändras.
För att skapa förändring är kunskap det första steget. Paraplyet vill därför inbjuda alla till vårens föreläsningsserie om feminism, kön och maktordningar på Öppna högskolan. Du träffar oss också på våra möten och på Facebook. Väl mött!
Styrelsen för Ålands feministparaply
– ett nätverk för jämställdhet