DELA

Kungsgården är omistligt kulturarv och en lämplig hantverksmiljö

Kungsgården i Kastelholm, Sund är återigen på den politiska agendan. Frågan om kungsgårdens användning har aktualiserats i samband med landskapsregeringens förslag att där placera och utveckla hantverksutbildning.
Kastelholms kungsgård har stått tom sedan arbetskolonin upphörde för 10 år sedan. Kungsgården hör till de gamla kungsmarkerna och betraktas kulturhistoriskt som en av Ålands viktigaste anläggningar. Kastelholms kungsgård och slott utgör alltså tillsammans en omistlig helhet det åländsk kulturarvet.

Landskapsregeringens uppfattning är att platsen är lämplig för pedagogisk verksamhet, vilket också tidigare utredningar om kungsgårdens användningsmöjligheter bekräftar. Ur turistisk synvinkel skulle en levande kungsgård också stärka hela områdets attraktionskraft eftersom gården ligger tätt intill slottet, gästhamnen och golfbanan. Idag ligger området öde och tomt, vilket inte är särskilt uppmuntrande. Museibyrån och landskapet har ansvar för dessa anläggningar idag och långt in i framtiden. Därför gäller det nu att finna verksamhet för husen som är lämplig och som levandegör området både sommar- och vintertid.

Ett hantverkscentrum i Kastelholm skulle också stärka Sund ytterligare som turistkommun.
Det är inte fel, anser jag, att fokusera resurserna på vissa attraktiva områden i landskapet och Sund är ett av de mest välbesökta turistmålen på Åland. Därtill skulle hantverksutbildningen också ge Ribacka Konferens ett bra innehåll. I dagsläget är konferensanläggningen underutnyttjad.

Förutom Stallet och Mangårdsbyggnaden som landskapsregeringen först föreslår att åtgärdas, så finns redan Fähuset mer eller mindre färdigställd som utställningslokal. Dessutom en mycket vacker och funktionell sådan. Både Fähuset och Mangårdsbyggnaden som uppfördes i slutet av 1700-talet är alltså unika i sitt slag.

Etableringen av Kungsgårdens form och hantverk skulle alltså betyda dubbelnytta med positiva effekter för kulturarv, utbildning och det lokala näringslivet. Den nya föreningens styrelse som vill leda och utveckla hantverksutbildningen, är dessutom kompetent och ambitiös. Sådan entreprenörskraft och vilja bör man från samhällets sida värna och ta till vara. Dessutom går form och innehåll hand i hand: att i kungsgårdens kulturhistoriskt värdefulla miljö få levandegöra och utveckla åländskt hantverk.
Camilla Gunell (s)
Ansvarig minister för
både kulturarv och utbildning