DELA

Kumlinge inväntar kortruttsinfo

I en intervju i Ålands Radio 28.10.2010 berättade trafikminister Veronica Thörnroos om sina besök i de olika skärgårdskommunerna under oktober månad. På radioreporterns fråga om kommunernas syn på kortrutt svarade ministern så här: ”Kumlingeborna säger att det är ju självklart att vi ska ha kortrutt och den går över Föglö”.
Uttalandet överensstämmer varken med det som framkom på det för allmänheten arrangerade öppna mötet i Kumlinge eller på det mötet som ministern och trafikavdelningen höll med kommunens representanter, där kommunen presenterade svar på de frågor som ministern hade sänt ut på förhand.

Näringslivsnämnden i Kumlinge tog beslut om svaren på sitt möte 19.10.2010. Svaren i sin helhet finns diarieförda hos ÅLR.
Mötet med allmänheten protokollfördes inte. Ingen av de närmare 40 kumlingebor som närvarade på mötet sade någonting om att åka kortrutt över Föglö. Ministerns sätt att uttala sig i radion är ett godtyckligt och oprofessionellt tyckande.
Kumlinge kommuns svar, något förkortade, lyder så här:

– Kumlinge kommun är besviken på samarbetet med trafikavdelningen. Vi har deltagit i ett flertal möten och jobbat mycket med trafikfrågor, ändå är den gällande sparturlistan dålig för oss och nästa års turlista på tok för sen, igen.
– Kumlinge kommun anser att trafiken bör ligga åtminstone på den nivå som turlistan för år 2009 var.
– Kumlinge kommun anser att planerna för kortrutt bör definieras, miljökonsekvensutredas, tidsvinstutredas och konkretiseras med början från nästa år.
– Kumlinge kommun stöder inte införande av passagerartrafik så länge som kostnaderna kommer att belasta samma trafikbudget som färjtrafiken.

– Dagens försök till driftsprivatiseringar är inte realistiska. Kumlinge kommun anser att ett samhällsägt aktiebolag kan vara en väg att utveckla och effektivisera verksamheten. I ett sådant bolag bör skärgårdskommunerna vara ägare tillsammans med ÅLR och på så sätt få möjlighet att ta ansvar för att trafiken utvecklas i sin helhet på ett konstruktivt och rättvist sätt
– Ålandstrafikens bokning verkar ha stora problem: bokningsprogrammet är fortfarande under all kritik. Programmet är instabilt och har inte den kapacitet som behövs. Dessutom är programmet inte tillgängligt för tillfälliga besökare.
– En strategi för snabb spridning av aktuell information till trafikanterna vid trafikstörningar behövs.
– En bättre kontroll och ett straffsystem för missbruk av bokningssystem är nödvändiga för att lastkapaciteten skall kunna utnyttjas maximalt.
Näringslivsnämnden,
Kumlinge kommun,
1.11.2010