DELA

Kulturdelegationen har stöttat kultur i skärgården

Med anledning av SKUNKS styrelses insändare i Ålandstidningen och Nya Åland den 4 maj 2015

Ålands kulturdelegation har under ett flertal år särskilt lyft upp och stöttat kultur i skärgården.

År 2014 utannonserades särskilda medel för utvecklingsprojektet ”Barn- och ungdomskultur i skärgården” att sökas av föreningar och organisationer samt arbetsgrupper.

Syftet var att möjliggöra ett kontinuerligt kulturutbud som syftar till en märkbar skillnad när det gäller barn och ungas tillgång och delaktighet i kulturverksamheter som sker i skärgården.

Den insats i skärgården, för vilken delegationen utverkade stödet ska lägga grunden för ett kontinuerligt kulturutbud som syftar till en märkbar skillnad när det gäller barn och ungas tillgång och delaktighet i kulturverksamheter som sker i skärgården.

Stödet lediganslogs att sökas av föreningar eller arbetsgrupper enligt följande kriterier:

• målgruppen är barn och unga

• verksamheten ska om möjligt inkludera samtliga skärgårdskommuner

• verksamheten ska syfta till att erbjudas året runt men särskilt under vintertid

• verksamheten ska vara långsiktig, projektbeskrivningen ska innehålla en strategi för uppbyggnad av bestående och återkommande kulturverksamheter. (Innehållet behöver inte vara detsamma men formerna ska ligga till grund för löpande verksamhet)

• Verksamheten kan vara bunden till skolverksamhet

Kultur i skärgården är ett fortsatt prioriterat område genom att delegationen även detta år har avsatt medel för särskilda satsningar riktade till kultur i skärgården.

Kulturdelegationen har dock valt att senarelägga utannonseringen av specialunderstödet, då ansökningstiderna för kulturdelegationens övriga stöd ändrades under detta år, med stor arbetsmängd som påföljd.

Inför utannonseringen har kulturdelegationen bl.a. att ta ställning till huruvida det kontinuerliga kulturutbud som eftersträvas med satsningen fortsättningsvis ska upprätthållas med projektmedel eller om kostnader för verksamheten ska inlemmas i föreningars ordinarie verksamhet.

Det är sedan kulturdelegationens uppgift att kommunicera ut sitt resonemang och vara tydliga och konsekventa i sitt kommande beslutsfattande, gärna i dialog med alla sökande aktörer, för bästa resultat för skärgårdens barn och ungdom.

Ålands kulturdelegation