DELA

Kultur och fysisk aktivitet för de äldre

Hur vill d u ha det när du blir äldre? Vill du att din vardag och dina levnadsvanor rubbas enligt andras tycken eller att du får leva som du är van med?

Det har visat sig att de äldre upplever sig friskare om de får leva som tidigare. Rutinerna ger trygghet och att få bo hemma så länge som möjligt är både de flesta äldres önskan och samhällets plan. För dem är det ofta en utmaning att få ta del av kultur och utöva fysiskt aktivitet i vardagen.

Vi vill jobba för att tillgängliggöra sinnestimulans och fysisk aktivitet för de äldre. Genom samverkan mellan olika instanser och föreningar förbättras förutsättningarna för att hållbara modeller och metoder kan utvecklas. För att lyckas krävs nytänkande och samarbete mellan olika politikområden. Detta arbete skall vara målinriktad och grunda sig på respekt mot den äldre och ta hänsyn till hens psykofysiska helhet i det sociala sammanhanget som hen lever i.

Hannele Vaitilo (Lib)