DELA

KST kommer följa lagen

I Nyan den 2 september publiceras ett öppet brev från Ålands handikappförbund gällande verksamheten vid Fixtjänst.

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) kommer från och med den 1 januari 2021 att ansvara för sysselsättningsverksamheten på Åland.

KST har redan i dag närmare 100 klienter i sysselsättning. Den egna sysselsättningsverksamheten avser KST komplettera genom köp av tjänster från Ålands handikappförbund/Fixtjänst.

KST vill tydliggöra att det i lagstiftningen finns två olika former av sysselsättning. De som har ett anställningsförhållande för vilken lön erhålls och där klienten efter en tid ska kunna söka sig till den öppna arbetsmarknaden samt de som får sysselsättning för att bevara och främja funktionsförmågan. I det senare fallet så finns en annan inkomstkälla, såsom pension. Fixtjänst tillämpar dock inte denna uppdelning utan som Fixtjänsts styrelse konstaterar i det öppna brevet ”här har man möjlighet att få jobba i den utsträckning man har kapacitet till, och få lön därefter, även under en långvarig period.”

Likabehandling för KST är att klienter som beviljas samma typ av service också ska erhålla den på lika villkor. De skattemedel som används för sysselsättningsverksamheten bör ta fasta på de gränsdragningar som lagstiftaren fastställt. Just nu är situationen att personer som erhåller arbetsverksamhet i vissa fall erhåller lön och i andra fall arbetsersättning (så kallad flitpeng). Situationen är även den att rehabiliterande åtgärder sätts in under en lång period, som därmed hindrar andra i behov av rehabiliterande åtgärder att få plats. Detta är från KST:s synvinkel inte rättvist, och KST ser att det finns behov av att tydliggöra de olika typerna av sysselsättning så att klienten får det stöd hen har behov av och rätt till.

KST kommer att sköta sin lagstadgade verksamhet vare sig det blir köp av tjänst eller sysselsättning i egen regi. KST hoppas att Ålands handikappförbund/Fixtjänst vill sälja den här tjänsten till KST då Fixtjänst har erfarenhet kring rehabiliterande åtgärder.

FÖRBUNDSSTYRELSEN I KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F