DELA

Kortsiktigt att sälja lönsamma fastigheter

En splittrad stadsstyrelse föreslog inför fullmäktige att infrastruktursektorn skulle ges fullmakt att avyttra en del av stadens fastigheter inklusive Bollhalla, Nyfahlers, Tallbacken, Rådhuset, Pub Bastun och Doktorsvillan. De tre sistnämnda har ett kulturhistoriskt värde och är en viktig del av Mariehamns ”själ”. Att de tillåtits förfalla så pass mycket som de gjort visar på ett sorgligt och konkret sätt vad ackumulerade investeringsunderskott kan medföra. HI anser att staden inte längre ska fly sitt ansvar. Fastighetsförvaltningen behöver få ökat fokus.

Nyfahlers, Tallbacken och Bollhalla ger ett nettoresultat efter avskrivningar och eliminering av internhyror på cirka 250 000 euro.

Avskrivningarna är en ren bokföringsteknisk åtgärd i form av planenlig värdeminskning i stadens balansräkning som ska avspegla byggnadernas slitage och framtida renoveringsbehov. I ren påfyllning av stadens kassa ger dessa fastigheter ett tillskott om cirka 300 000 euro årligen eller över en miljon över en mandatperiod.

KST är den huvudsakliga hyresgästen i Nyfahlers och Tallbacken. Mariehamns andel av KST:s kostnader är cirka 40 procent. Om fastigheterna säljs till en privat aktör är det mycket sannolikt att hyrorna höjs, i synnerhet om det genomförs renoveringar eftersom det är normal praxis inom fastighetsförvaltning. Resultatet är att Mariehamns återkommande årliga kostnader för KST stiger.

Att sälja lönsamma fastigheter för att täcka årliga driftsunderskott är en kortsiktig lösning som ganska snart kommer att visa sig vara ekonomiskt ohållbar. Det är en principiellt lika ekonomiskt felaktig väg att gå som att lyfta lån för att täcka löpande underskott. Stadens fastigheter förtjänar en bättre förvaltning och kommer på det sättet att bidra till en hållbar ekonomi för staden.

OLA SUNDBERG

STADSSTYRELSELEDAMOT

PETER EKHOLM

ERSÄTTARE I STADSSTYRELSEN

ALFONS RÖBLOM

FULLMÄKTIGELEDAMOT

SUSANNE VÄVARE

FULLMÄKTIGELEDAMOT

HÅLLBART INITIATIV MARIEHAMN