DELA

Kortruttsvision för överlevnad i skärgården?!

Olof Erland frågar efter en kalkyl på de möjliga besparingarna i vår vision kring skärgårdens nya infrastruktur. Vi skulle ju gärna se att OE kommenterade visionen som sådan först? För om vi fortsätter på nuvarande linje, så kommer ju skärgårdstrafiken att i stort sett bli kvar i dagens kostnadskostym.
Vi har redan en gång i dessa spalter redogjort för hur vi tankemässigt räknat hem visionen. Även visat på de investeringsnivåer som antagligen behövs.

Vi får också intrycket att OE tror att vi är emot en tunnel till Föglö? Vi har inte några förutfattade meningar, utan talar för fasta vägförbindelser i kombination med korta färjpass, som en grundlösning. Det kan sedan vara broar, bankar och tunnlar, eller troligen en kombination av dessa. Huvudsaken är att det går att åka när man själv vill, med måttliga restider och att det blir långsiktigt billigare än nuvarande långrutts färjupplägg, på så sätt att de totala drifts- och miljökostnader blir avsevärt lägre.

Föglös geografiska läge är en helt logisk plats för en central övergång till fasta Åland. Om det skall vara en tunnel och i så fall var, är för oss ännu en öppen fråga i visionen. Även om en styrande faktor i vår vision är att man färdas betydligt snabbare på väg/i tunnel i bil, än i bil på färja. Vilket i alla händelser talar för en fast förbindelse mellan Föglö och fasta Åland.
Södra linjen har, förutom Föglötrafiken, givetvis den största besparingspotentialen. Tvärgående får också en kortare resa.
Gällande norra linjen tycker vi att det finns flere intressanta alternativ att se på i helhetslösningen. Kökar kan bli en vinnare (både västerut och österut), liksom Sottunga m.fl. när vi binder ihop hela östra skärgården med vägar, bankar, broar och kortruttsfärjor från Brändö i norr till Kökar i söder.

Vi för nu debatt om en vision, där många sak- och detaljfrågor faktiskt inte är relevanta för tillfället, eftersom vi först måste vara överens om att själva idén bär.
Kan visionen producera förutsättningar för det resultat vi vill ha; en livskraftig skärgård i framtiden? Oron i samhällsdebatten för att nuvarande trafiklösningar varken går att utveckla eller finansiera och att de inte kommer att räcka till, är uppenbar. Det är dags att tänka i nya banor och det är dags att börja investera långsiktigt i en ny, uthållig logistiklösning för skärgården.
Istället för att kortsiktiga, budgetslitagelösningar och besparingar tillåts slå sönder trafiken och förutsättningarna för skärgårdsborna och de företag som verkar där.

Lennart Isaksson FS
Björn Geelnard FS
Pontus Nikula
Karl-Erik Williams FS