DELA

Kortrutt, utbildning och kunnande

I förhållande till övriga Norden är vi akterseglade när det gäller användning av redan tillbudsstående modern teknik. Också för de åländska sjöskolorna och sjöfartsklustret gäller det att komma på banan. Vi ger exemplet Marstal Navigationsskole i Danmark. Skolan deltar aktivt i utvecklandet av eldrift för fartyg.

Åren 2012-2013 koordinerade skolan en förstudie som nu har lett till byggandet av fartyget ”Ellen”, som vi berättat tidigare om. ”Ellen”, ett bil- och passagerarfartyg, får världens i detta skede största batteripaket. Den samlade batterikapaciteten är nära 4 MegaWatt timmar eller motsvarande 50 bilar av märket Tesla S. Batteriernas vikt är på drygt 40 ton men i gengäld sparas vikt på oljebunker, rörgenomföringar och dieselmotorer m.m. Batteripaketet är fyra gånger större än på norska fartyget ”Ampere” som vi också redogjort för tidigare.

Batteriernas livslängd beräknas till tio år. Batterierna är i stort sett underhållsfria tills de ska bytas. Det förväntas att 99,7 procent av materialet i de använda litium-jon batterierna kan återanvändas. I Frankrike finns det redan en anläggning som kan upparbeta sådana batterier. Men det är kanske mer sannolikt att batterierna kommer till fortsatt användning fast de inte är bra nog för fartygsdrift. För privata solcellsanläggningar är kraven på batterierna inte lika stora.

Marstal Navigationsskole konstaterar att designen av ”Ellen” är annan än för de tidigare fossilbränsledrivna fartygen. Hon ska ju gå snabbare än företräderna. Dubbeländade fartyg kräver mer energi och går långsammare. Därför har ”Ellen” endast en akter. Fartyget blir därmed mer sjödugligt i dåligt väder. Eftersom fartyget har betydligt kortare överfartstid behövs inte hängdäck, och då sparas vikt. Passagerarsalongen är placerad på samma nivå som fordonsdäcket. Detta är av olika skäl: Det är till fördel säkerhetsmässigt (inga trappor) och bemanningsmässigt (lätt avsökning och evakuering till räddningsflottar).

Det är också fördelar vikt- och stabilitetsmässigt (ingen tung och hög överbyggnad) och ger fördelar manövermässigt med mindre vindfång. Med denna design sparas trapp- och hissutrymmen och genom att färjan är en elfärja sparas också skorstens- och rökgenom-föringar.

Samtidigt är ett öppet fordonsdäck ur brand- och röksynpunkt säkrare än ett överbyggt.

Den 30.8.2017 arrangerade svenska Lighthouse tillsammans med Maritima klustret i Västsverige seminariet ”Fartyg på el – en kraft att räkna med”.

Dryga hundratalet intresserade samlades på Lindholmen i Göteborg för att lyssna till och diskutera vinster med el- och hybriddrift, minskning av utsläpp och växthusgaser, minskning av driftskostnader, ökad kapacitet, manöverförmåga, körtid och tid för laddning, bra elmix m.m. Globalt växer andelen fartyg med eldrift med 30 procent per år.

Svante Axelsson, som tidigare under en längre tid var generalsekreterare för den svenska Naturskyddsföreningen, tog i augusti 2016 emot regeringsuppdraget att bli regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige.

I denna egenskap avslutade han nu seminariet med att säga att utvecklingen med eldrift för fartyg kommer att gå mycket fortare än vad vi tror idag. Deltog landskapsregeringen och de åländska sjöskolorna?

Obunden Samlings styrelse