DELA

Kortrutt? Till vilken nytta?

Eftersom Kökar har bidragit med ett inlägg i debatten om kortrutt, vill vi också höra av oss från Sottunga.

Hur skall kortruttskostnaderna räknas hem? Om samma antal färjor blir kvar så skall investeringen, 200 miljoner har nämnts, räknas hem på marginella kostnadsvinster, vem har den förmågan? Med det eventuella marginella kostnadstillägget idag, kör man väldigt länge med dagens antal färjor för 200 miljoner.

Skall Kökar i framtiden få flera turer till östra Föglö än till Långnäs idag, måste Galtby falla bort (synnerligen illa) eller så måste man sätta in två färjor på rutten Galtby-östra Föglö, vilket ter sig orealistiskt.

Om Galtby faller bort (synnerligen illa) blir färjan till Kökar och färjan till Sottunga ”blindtarmsfärjor”, dvs men kan åka bara åt ”ett” håll och statistiken kommer inte att vara ruttäthetsbefrämjande på någondera färjan. Nu går färjorna på Södra Linjen uppsamlande genom hela skärgården.

Galtby är synnerligen viktigt för Kökar, men också för Sottunga och Föglö. Den rutten är en livsnerv på samma sätt som förbindelsen på Norra Linjen till Osnäs.

En eventuell kortrutt över Föglö ger ändå aldrig möjlighet för kökar- och sottungaborna att jobba på fasta Åland. Till det krävs minst en fast förbindelse via västra Föglö och blir det möjligt ens då?

Sottunga och Kökar med utbyar har varit mycket betjänta av att kunna skicka t.ex. prover från hälsostationen, kunnat hämta diverse varor och viktiga reservdelar vid färjfästet hemma, kunnat hämta varor i Långnäs med egen traktor, folk har kunnat resa utan bil, man kan med god träffsäkerhet kunnat beräkna när man är framme i stan, man vet när man kommer hem, man har kunnat boka alla turer, mm, mm. Allt har kunnat ske i en obruten kedja och det har fungerat mycket väl. Hur blir det med kortrutt? En bil med chaufför kommer alltid fram, men hur blir det med all annan service, som är så viktig för oss?

Vi tycker att vår ”kortrutt” går direkt via Föglö (Överö) till Långnäs såsom idag och dessutom fungerar kontakterna med Galtby, Föglö och Kökar mycket bra. Om man dessutom skulle göra det möjligt att kombinera Tvärgående med Södra Linjen i Överö, skulle man med en gång binda ihop skärgården också i riktning nord-syd, en sak som ofta kommer upp på önskelistor från skärgården.

Dagens trafiksystem i södra skärgården kan inte bli bättre, men det kan kanske göras effektivare.

Skrota kortruttsplanerna, satsa på bättre förbindelse mellan Föglö och fasta Åland, satsa på bättre och effektivare färjor och se tiden an!

Göran Stenros

Fullmäktigeordförande i Sottunga

Björn Rönnlöf

Styrelseordförande

Kennet Lundström

Kommunsekreterare