DELA

Kortrutt och miljötillstånd

Det har blåst upp till strid kring kortrutten till Jurmo. Regeringen har med minimal information kring ärendet gått in för ett dyrt och miljöförstörande alternativ, tydligen utan att ha gjort tillräckliga studier av alternativa lösningar. Jag tror inte någon nekar Jurmoborna en förbättrad kommunikation men den behöver inte göras dyrare än nödvändigt och med minsta möjliga miljöpåverkan.
ÅMHM har den 12.06.2013 utfärdat ett miljötillstånd omfattande vägbankar, bro och nya färjefästen för linjen Åva – Jurmo. Något tillstånd för sprängningar och ny vägdragning på Jurmo finns inte för närvarande. I miljötillståndet säger ÅMHM att man övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning (MKB) men att en sådan inte behövs som grundval för miljötillståndet. På andra ställen i tillståndet talas det dock om en MKB där man talar om fiskebestånd och fiske på den berörda platsen samt genomströmningsarea.

Miljötillståndet talar om utfyllnadsareal för vägbankar och färjefästen. Detta tolkar jag som att man talar om berörd bottenyta men ingenstans nämns arean för vattengenomströmning och hur mycket som kommer att blockeras. I allmänna ordalag sägs det att det är viktigt att bibehålla så stor genomströmning som möjligt, men inga konkreta siffror anges. Miljötillståndet anger en brolängd på 70 meter och vidare anges att det krävs minst fem vägtrummor. Storleken på trummorna anges inte. Samtidigt finns det troligen ett fel i texten när man säger att den totala längden av vägbankar är drygt en kilometer. Det innefattar möjligen den icke tillståndsgivna vägen på land. Man nämner i tillståndet risken för försämrad vattenkvalitet om inte vattengenomströmningen tillgodoses.

Miljötillståndet medger en hel del muddringar och sprängningar under vatten, både i samband med brobygget och för färjfästena. Man går in på under vilken tid på året arbetena kräver a nvändning av skyddsgardiner som förhindrar grumling av vattnet. Bullernivåer anges noggrant. Man påpekar att muddring och grävning förorsakar uppgrumling av bottensediment men att påverkan är temporär.
Enligt min uppfattning är miljötillståndet mycket dåligt underbyggt. Man kan misstänka att ÅMHM inte har tillgång till rätt kompetens för att bedöma påverkan på vattenmiljön. Hur stora skall vägtrummorna vara för att ge tillräcklig genomströmning? Hur mycket får genomströmningsarean i sundet maximalt minskas utan att vattenmiljön långsiktigt blir förstörd? Hur stora utsläpp av växthusgaser kommer bygget att ge upphov till?

Kostnaderna för projektet har angetts till 5,6 miljoner men då är uppenbarligen inte kostnaden för färjan medräknad. Att dra en linfärjelinje direkt från Långö till Jurmo borde vara möjligt. Sprängning för att ta bort det grund, som är i vägen för en rak led kan knappast vara sämre än de sprängningar som man nu har tillstånd till. Tidsmässigt behöver inte en ändrad process ta längre tid eftersom arbetsomfattningen är så mycket mindre.

Regeringens totala ovilja att diskutera billigare och mer miljövänliga alternativ till kortrutt är mycket märklig. Landskapsregeringens budget är hårt pressad och ändå väljer man dyra lösningar, som dessutom är miljöförstörande. Jag är också förvånad över att Liberalerna som oppositionsparti stöder LR:s pengarullning och miljöförstöring. Tydligen har Liberalerna inte förstått mina tidigare påpekanden att kortruttsprojektet inte kommer att ge några besparingar, endast enorma investeringskostnader utan långsiktiga vinster.
Jan Grönstrand