DELA

Kör inte över den lagliga beslutsprocessen!

I ett intervjureportage i NÅ den 1.9 med näringsminister Torbjörn Eliasson säger TE att hans åsikt är att landskapet får disponera och hantera sin mark som den vill och att landskapet inte behöver vänta, tills hela delgeneralplanen över Kastelholm är klar, med golfbanearrendet.

Vi anser det är fel att landskapet i sådant fall inte ämnar ta hänsyn till plan- och bygglagen, enligt vilken det är kommunens angelägenhet att besluta om användningen av mark och vatten inom kommunen.
I tidningen Åland samma dag säger näringsminister Eliasson att en golfarkitekt skall skall anlitas för att markera ut området för en golfbana. Golfarkitekten skall landskapsregeringen betala.

I processen med delgeneralplaneringen finns möjlighet för berörda kommuninnevånare att besvära sig.Tiden och utgången av dylika besvär vet ingen. Innan hela delgeneralplaneringsprocessen är klar anser vi det är fel att använda landskapsmedel för projektering av mera golf i Kastelholm.

Stornäsets vänner