DELA

Konsekvens av försening av Finlandskabelprojektet

Baserat på en utredningsserie där framtida behov, tillbudsstående tekniska alternativ och en ekonomisk jämförelse av alternativen utreddes valde Kraftnät Åland Ab i juni 2006 inriktning för att långsiktigt trygga den åländska reservkraftsförsörjningen.
Reservkraften skall långsiktigt tryggas genom att bygga en likströmsförbindelse till riket eftersom detta visade sig vara det totalekonomiskt bästa alternativet. Alternativet att bygga en andra förbindelse till Sverige behandlades även i processen och förkastades.

Planeringsarbetet inleddes omedelbart med målsättningen att förbindelsen skulle vara i drift i slutet av 2012 för att säkerställa tillräcklig kapacitet och möjliggöra säker utfasning av befintlig kapacitet då avtalstid och miljötillstånd går ut.
Vi tyckte att vi var ute i god tid för att kunna realisera projektet enligt tidsplanen, men har under resans gång fått revidera tidsplanen ett antal gånger. Idrifttagning skall enligt nuvarande tidsplan ske i juni 2013. Lyckas vi inte genomföra projektet inom den nu utsatta tidsplanen och därmed inte ha anläggningen i drift vintern 2013/2014 måste dyr tilläggskapacitet i form av ytterligare gasturbinkraft byggas eller hyras in och avtalet med Ålands Energi Ab om möjligt förlängas.
En sådan lösning tar tid att genomföra och såvida vi måste ta till en sådan icke önskvärd övergångslösning måste förberedelserna snart inledas. Oaktat detta möjliggör en sådan lösning bara en förskjutning av byggstarten för likströmsförbindelsen med höga tilläggskostnader, som annars inte skulle vara nödvändiga.

Kraftnät Åland Ab har hittills utgått ifrån att finansieringsfrågan skall kunna lösas så att nu angiven tidsplan kan hållas. Kraftnät Åland Ab har systemansvaret för el i landskapet Åland vari ingår ansvaret för att det skall finnas tillräcklig reservkraftskapacitet för att klara avbrott på Sverigekabeln eller i våra anläggningar i anslutning till den. Vi måste agera utifrån vårt ansvar och vidtaga nödvändiga åtgärder för att leva upp till det.
Utgående från ovan sagda hoppas vi att alla inblandade förstår vikten av att tidsplanen hålls och inom sitt område gör sitt yttersta för att det skall vara möjligt att undvika kostsamma övergångslösningar som ytterligare ökar kostnaderna för de åländska elkonsumenterna.
Kraftnät Åland Ab har full respekt för att investeringen är stor och att den höjer kostnaden för elöverföring på Åland. Det är därför viktigt att maximalt investeringsstöd kan erhållas för projektet och hoppas att på ett positivt beslut i den frågan inom en snar framtid.

Jan Kahlroth
Kraftnät Åland Ab