DELA

Kommunsammanslagningar är inte det enda alternativet

Bästa Lennart Isaksson. Du påstår i en insändare att Ålands Framtid ser dagens kommunsystem som en grundbult som inte får rubbas. Verkligheten är att vi i ÅF är skeptiska vad gäller kommunsammanslagningar enbart baserade på lösa spekulationer och luddiga ideologiska motiv.
I korthet anser vi i ÅF att kommunerna är en del av det unikt åländska. Något som absolut är värt att värna om. Kommunsammanslagningar kan vara intressanta. Men bara om det sker med kommuninnevånarnas vilja, om det finns uppenbara utredda fördelar. Och man har en klar plan över hur man tänker lägga upp det.

Vi vill i stället ha en översyn av ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommunerna. Med målsättningen att landskapet tar över verksamhet som enbart är tvingande för kommunerna. Vi vill också, i stället, skapa stordriftsfördelarna genom att fortsätta utveckla systemet med ”expertkommuner” som huvudmän för olika verksamheter. Och att kommunerna fortsätter att utöka det goda samarbete man har idag.

Ett av argumenten för kommunsammanslagningar är att man skulle spara pengar genom att minska antalet förtroendevalda. Vi menar att demokratin är en så viktig del av vårt samhälle att också den kommunala demokratin måste få kosta något. Samtidigt finns bra exempel på kommuner som sett över behovet och moderniserat nämnderna som en del av en mer rationell drift.

I din insändare jämför du antalet offentliganställda i Sverige, Finland och på Åland. Men jämförelsen haltar då Åland, genom självstyrelseapparaten, har ett system som inte går att jämföra på det här sättet. Åland har verksamheter, t.ex. ÅHS, som alltid kommer att kräva betydligt mer resurser än i grannregionerna. För att få motsvarande siffror måste vi montera ned viktig samhällsservice. Särskilt inom vårdsektorn. Är det vad ni Moderater vill göra?

De påstådda fördelarna med kommunsammanslagningar saknar trovärdighet då ni inte lägger fram några som helst fakta som stöder er politik. Samtidigt vet vi att stordriftsenheten Mariehamn har stora ekonomiska problem med en skuldbörda på hela 2.800€ per innevånare. 1.000€ mer än snittet i Finland där kommunerna själva sköter sjukvården och all skola. Och som väntas öka till 3.400€ 2013.
En stordriftsenhet som, ironiskt nog, leds av de tre partier som allra argast förespråkar kommunsammanslagningar. Svårigheterna att lära sig något av de egna misstagen verkar vara stora.

Den slutsats man kan dra är att stordriftsfördelar inte är något man får per automatik genom att slå ihop kommuner. I stället handlar det enbart om vad man gör med de verktyg man har.
Vi i Ålands Framtid vill bevara den unika åländska småskaligheten och decentraliseringen. En grundbult i den åländska identiteten. Vi vill att Åland också i framtiden ska ha en minst lika levande landsbygd och skärgård som idag. Som utvecklas genom bibehållen decentralisering, modernisering och ökat samarbete.
Styrelsen,
Ålands Framtid