DELA

Kommunernas socialtjänst förverkligas

Dagen före julafton kunde man läsa i båda tidningarna att Högsta domstolen inte hade något att invända mot landskapslagen om KST. Domstolen gick på samma linje som Ålandsdelegationen. I sitt utlåtande tar ÅD upp flera av de principiella invändningar som kritikerna till KST förde fram i samband med lagens tillkomst. Särskilt bestämmelsen om tvingande samarbete ansåg flera av kritikerna att stod i strid med grundlagens bestämmelser. Landskapsregeringen för i sitt betänkande till lagen en argumentation som hållit hela vägen genom lagstiftningskontrollen. Nu kan lagen träda i kraft den 30 januari och senast den 1.1.2018 ska lagen verkställas så att all socialvård förutom barn- och äldreomsorgen blir mera likvärdig och kompetent oberoende i vilken kommun servicen ges.

Så här under årets skälvande sista timmar känns det bra att konstatera att lagen om KST som ställer mänskorna i centrum nu träder i kraft. Alla svarta rubriker till trots ska socialvården nu samordnas på Åland. Man kan fundera över alla de hätska utlåtanden som kommunala tjänstemän och förtroendevalda hävt ur sig under processens gång. Enligt vårt system ska tjänstemännen stå för laglighet och obundenhet i sina beredningar och underlag till beslut. Men i detta fall har mycket slagit fel. Det är inte bra för demokratin och rättssäkerheten om kommunala tjänstemän handlar osakligt och i enlighet med sina särintressen. Debatten förvrids och de förtroendevalda som hyser stor respekt för tjänstemannauttalandenas korrekthet försätts i ett dilemma. Ska man som förtroendevald blint lita på tjänstemännens beredningar eller ska man tänka själv.

Det hållbara är att tjänstemännen förblir vid sin läst. Bakom lagen om KST ligger en lång process som inte till alla delar är smickrande. Tjänstemän måste avstå från att driva särintressen och istället se till verksamhetens syften som är att enligt lagar och andra bestämmelser producera en socialvård som är den bästa tänkbara med tanke på brukarnas rättigheter och behov. I det arbetet säger politiken vad som ska göras och förvaltningen hur. Under de två närmaste åren ska KST förverkligas. Från min sida har jag en from förhoppning om att kommunernas tjänstemän och förtroendevalda förstår sina respektive roller och ansvar. Kommunernas socialtjänst är en möjlighet till förändring som kommer att gynna medborgarna, socialvårdens personal och kommunerna.

Gott nytt KST.

Barbro Sundback (S)