DELA

Kommunerna måste ta större ansvar i efterrehabiliteringen

I takt med åldrande och ökande befolkning, ökade kunskaper att bota och lindra samt ökade krav från patienterna så kommer sjukvårdens nuvarande resurser inte att räcka till.

Därför måste vi dels öka resurserna ( pengar och personal ) till sjukvården och rehabiliteringen och dels måste vi hitta nya aktörer som kan hjälpa till.

Kommunerna bör bli en sådan aktör.

Vid olika operationer skall sjukvården ansvara för den inledande och den mycket kompetenskrävande rehabiliteringen. Men efterrehabiliteringen bör handhas av kommunerna.

Speciellt inom psykvården vore denna efterrehabilitering vara till stor nytta för personen själv men också för samhällsekonomin.

Ansvaret för efterrehabiliteringen bör läggas på kommunerna, genom lagstiftning , som i sin tur kan köpa dessa tjänster från privata och specialiserade aktörer.

Naturligtvis skall det här göras i samarbete mellan sjukvården och kommunerna.

Det här skulle visserligen bli ännu en utgift för kommunerna men vinsten skulle bli större då berörda personer snabbare och mer varaktigt skulle komma tillbaks till jobbet och vardagen. Men största vinsten skulle naturligtvis gå till personen själv.

Runar Karlsson (C)