DELA

Kommunerna har ett ansvar för Pelaren

Inför kommunernas budgetarbete för 2019 vill klubbhuset Pelaren uppmärksamma kommunerna på deras ansvar att delta i finansieringen av klubbhusets verksamhet med 50 procent. Detta har inte till alla delar uppfyllts under tidigare år.

Landskapsregeringen säger i sitt beslut om beviljade medel till Pelaren för verksamheten 2018 följande:

”Beslutet motiveras med att målet för verksamheten om en 50 procentig finansiering inte uppnåtts och kommunernas ansvar för daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning inte heller lösts på annat sätt än det än det som erbjuds denna grupp inom ramen för Pelarens verksamhet. Landskapsregeringen uppmanar, återigen föreningen att fortsätta ansträngningarna att förmå alla kommuner som har medlemmar i klubbhuset att ingå avtal med föreningen och målsättningen kvarstår att kommunerna ska finansiera hälften av verksamheten i likhet med verksamhetsförutsättningarna för Fixtjänst”

Kommunerna har en skyldighet att upprätthålla sysselsättning för personer med olika funktionshinder till den gruppen hör naturligtvis personer med psykisk ohälsa.

År 2019 kommer troligtvis en ny socialvårdslag att träda i kraft vilket innebär bland annat att kommunerna har ansvar för rehabiliteringen och upprätthållande av den sociala funktionsförmågan. Där har klubbhuset Pelaren en viktig uppgift. Klubbhusmodellen är ett omfattande program inom det socialpsykiatriska fältet. Verksamheten på Pelaren betonar både arbete och gemenskap, och stöder medlemmarna i alla områden i livet som påverkas när man lever med psykisk ohälsa.

Landskapsregeringens uppmaning att kommunerna skall stå för 50 procent av finansieringen av verksamheten står därför bland annat i bjärt kontrast till Hammarlands kommuns hänvisning till ”att Klubbhuset Pelaren skall söka stöd på samma premisser som övriga föreningar belägna utanför Hammarlands kommun”.

Pelaren erbjuder sina medlemmar över 300 arbetsinriktade dagar per år och har sitt eget program för övergångsanställningar som garanterar medlemmarna möjligheter till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Klubbhusmodellen har visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmodell världen över. Både internationell och nationell forskning visar att klubbhusets medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och större återhämtning. Medlemmar runt om i världen berättar om hur klubbhus räddar liv.

Klubbhusets Pelarens medlemmar, anställda och styrelse

,

Klubbhuschef

Styrelseordförande