DELA

Kommunerna behöver mera förberedelsetid

Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund behandlade 15.2.2019 utlåtande med anledning av förslag till ny landskapslagstiftning om socialvård med tillhörande lagar.

– Ålands kommunförbund konstaterar att en ny socialvårdslagstiftning är efterfrågad och att lagförslagen förbättrar rättssäkerheten inom området.

– Ålands kommunförbund rekommenderar att lagpaketet träder i kraft 1.1.2021, samtidigt som en samordning av vissa funktioner skall ske genom kommunernas socialtjänst.

– Kommunerna måste få mera förberedelsetid med hänsyn till att kraven skärps samtidigt som en ny organisation skall byggas upp.

– Landskapsregeringens avsikt är att lagpaketet skall träda i kraft från och med 1.1.2020.

– Lagpaketet skärper kompetenskraven för anställda inom socialsektorn och tillför nya roller i beslutsfattandet. Detta kommer att kräva mera personal samtidigt som rekryteringen av kompetent personal till sektorn försvåras.

– Ålands kommunförbund rekommenderar att kompetenskraven bättre anpassas till lokala förhållanden och lokalt arbetskraftsutbud inom socialvården på Åland.

– Ålands kommunförbund konstaterar att lagpaketet innehåller uppgiftsöverföringar och utökningar av den kommunala uppgiftshelheten.

– Ålands kommunförbund uppmanar Ålands Landskapsregering att komplettera förslaget med realistiska beräkningar och att kompensera kommunerna för utökade kostnader.

HÅKAN LUNDBERG
FÖRBUNDSSTYRELSEN ORDFÖRANDE

MAGNUS SANDBERG
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Fotnot: Texten skickades in som ett pressmeddelande till Nya Åland.