DELA

Kollektivtrafik till förorterna

Det finns önskemål hos de boende i förorterna runt Mariehamn att få en fungerande kollektiv förbindelse med stadens centrum. Röde Orm har bussar, garage, personal, fiskdiesel och kunskaper att fylla förortsbornas behov på ett miljöeffektivt sätt.
Vi anhåller därför om följande ändringar av våra nuvarande linjer och av de ekonomiska villkoren:

Linjetillstånd nr 202 T10(nuvarande Järsölinjen)
Vi anhåller om att denna linje förlängs så att den får följande dragning:
Strandnäs – Västra utfarten – Ålandsvägen – Västernäs – Espholm – Granö – Järsö vägskäl – Langnäs – Espholm – Västernäs – Ålandsvägen – Övernäs skola – Västra utfarten – Möckelö köpcenter – Posten – Flygfältet – Strandnäs.
Linjen trafikeras med fem dagliga turer (må – fr) med avgång kl 07.00, 08.00, 13.00, 14.00 och 15.00. Hela linjen körs alltså på en timme och öppnar för att landskapets stora postterminal och även Ålands enda flygterminal kan få reguljär kollektivtrafik.

Linjetillstånd nr 10 T10 (nuvarande Kasbergslinjen)
Vi anhåller om att denna linje förlängs till Godby samt till Kalmarnäs och Solberget så att den får följande sträckning:
Bussplan – Kasberget – Godby – Kasberget – Bussplan – Kalmarnäs – Solberget – Strandnäs – Bussplan.
Linjen trafikeras med sju dagliga turer (må – fr) med avgång kl 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00 och 16.00. Tiderna kan vid behov utökas till kvällar och lördagar. Sträckningen mellan Kasberget och Godby följer helt Nya Godbyvägen och sammanfaller ingenstans med den nuvarande busslinjen som följer den gamla Godbyvägen. Inte heller används någon av den nuvarande linjens hållplatser.

Denna snabblinje möjliggör att den överstora privatbilismen mellan Godby och Mariehamn kraftigt kan reduceras genom att de boende på norra Åland kan lämna bilen i Godby eller ta sig dit med matartrafik och vara i staden 17 minuter senare.

Ersättning och nolltaxa
Landskapet betalar idag ut en kilometerersättning till bussbolagen på ca 2 euro per tidtabellskilometer. Därtill erhåller bussbolagen inkomster från skolorna och från passagerarna. Detta är ett komplicerat och dyrt system som inte lockar folk till kollektivtrafiken.
Vi har räknat ut att vi genom det ovan beskrivna upplägget kommer att klara våra utgifter med en ersättning per tidtabellstimme på 20 euro förutom den vedertagna kilometer-ersättningen, som vi härmed anhåller om att skall gälla även för oss. Om denna ersättning beviljas kommer vi inte att ta upp avgifter från passagerare eller skolor.

Prövotid.
Tillståndet för de nuvarande linjerna går ut den 30 december 2015 varför det är av största vikt att vi får pröva vårt upplägg redan från hösten 2014. Vi redovisar gärna kostnader och intäkter för att ge underlag till en adekvat bedömning av busstrafikens lönsamhet.

Rationalitet.
Det ovan beskrivna upplägget av förortstrafiken gör att allmänheten erbjuds en snabb, säker och avgiftsfri direktförbindelse mellan bostaden och arbetsplatsen/skolan vilket är en förutsättning för att lyckas få folk att prioritera bussen framom bilen.
Genom att slopa bussavgifterna i hela landskapet skulle det bli mycket lättare att hitta en rationell kombination mellan busstrafik och matartrafik.
Nolltaxan skulle också förbilliga hela systemet med skolkort och därmed frigöra avsevärda resurser inom skolornas och Ålandstrafikens administration.

Miljön
Vi tror att systemet med nolltaxa i kollektivtrafiken är en förutsättning för att minska privatbilismen på Åland som idag hör till de intensivaste i Europa. Våra erfarenheter från stadstrafiken i Mariehamn visar att allt fler presumtiva bussåkare tenderar att översätta bussavgiften till mängden bensin och inser att det blir billigare att köra bil än att åka buss om man bara ser till bränslekostnaden. Därför väljer många att ta bilen även vid kortare körningar. Ett slående exempel på det ovan sagda visar den senaste utvecklingen i Mariehamn: År 2012 reste mariehamnarna över 270.000 gånger med stadsbussarna. Efter införandet av bussavgift minskade resandet till knappa 60.000 resor på årsbasis – alltså en minskning med över tre fjärdedelar! Många valde att återvända till bilen i stället för att betala för bussen. Detta är ödesdigert för miljön eftersom även moderna bilar släpper ut mängder av klimatfarliga emissioner under de första fem minuterna innan katalysatorn har börjat fungera.

FN har vädjat till världens regeringar att göra allt som står i dess makt för att minska utsläppen av klimatpåverkande emissioner till atmosfären. Man vill försöka mildra verkningarna av den kommande klimatkatastrofen. Tre åtgärder som starkt har rekommenderats är följande:
1. Bygg ut och effektivera kollektivtrafiken!
2. Prioritera miljövänliga bränslen!
3. Minimera stödet till privatbilismen och inför restriktioner!

Åland har en unik möjlighet att dra sitt strå till stacken genom att utnyttja avfallet från fiskodlingarna och därmed minska användningen av fossila bränslen. Om allt fiskavfall på Åland skulle raffineras till biodiesel och användas i motorer skulle de åländska koldioxidutsläppen minska med över tre miljoner kilo per år! Kanske ett exempel för andra fiskodlande områden i världen?!
Yrkeshögskolan i Vasa har gjort en emissionsanalys av den åländska fiskdieseln. Forsknings- och utvecklingsledaren Kristian Blomqvist ger följande utlåtande:
”Den lokalt tillverkade biodieseln av fiskavfall står i en klass för sig när det handlar om jämförelser av växthusgasutsläpp. I stället för att importera fossil diesel från utlandet kan man relativt enkelt komma fram till att den lokala produktionen och användningen av biodiesel är det mest samhällsnyttiga alternativet.” (Bifogas)
Vi anhåller om att landskapsregeringen behandlar denna ansökan i brådskande ordning så att verksamheten kan starta redan i höst och därmed hinner ge värdefullt underlag för arbetet med den kommande nyordningen av den åländska kollektivtrafiken.
Med vänlig hälsning
RÖDE ORM AB
Uffe Grüssner