DELA

Kollektivtrafik skapar tillväxt

Vi behöver satsa på kollektivtrafiken och jag menar att kollektivtrafik inte enbart ska ses som en kostnadspost utan också som en tillväxtsatsning, låt mig belysa två vinstområden:

Kollektivtrafiken överbygger geografiska hinder. Vi bor utspritt på Åland vilket skapar ett bilberoende. Samtidigt finns det de som inte kan köra bil på grund av ålder eller fysiska förutsättningar och det finns de som inte vill köra bil av exempelvis miljöetiska skäl.

Med en stärkt kollektivtrafik på exempelvis linjen Mariehamn – Jomala – Godby så skulle regionerna ha bättre förutsättningar för handel, arbetspendling och många skulle få en ökad valfrihet i vardagen.

En bra kollektivtrafik skapar också mer attraktiva boendemiljöer. Dels för att individerna kan välja hur de tar sig fram, och skapar möjligheter för de som inte kan nyttja egen bil, men också för att kollektivtrafik skapar utrymme för annat. Om vi åker mer kollektivt behövs färre parkeringsplatser. Det skulle gynna samtliga tätorter. För staden skulle det innebära mer plats för boende och service men också möjlighet för en rejäl sänkning av parkeringsnormen vilket skulle göra det billigare att bygga i staden.

Jag menar därför att vi behöver bygga ut kollektivtrafiken med modern och effektiv teknik, dels på landskapsnivå och dels inom Mariehamns stad. Det kommer att kosta i drift men ge tillbaka i form av ökad handel och fler boende. Det är en klok tillväxtsatsning som också är miljömässigt hållbar.

INGRID JOHANSSON (LIB)