DELA

Koll på läget?

Ålands landskapsregerings finans- och sjöfartsansvarige minister Mats Perämaa oroar sig för den ekonomiska utvecklingen både lokalt och globalt och ser många hotbilder inför framtiden. En hotbild som inte offentligen förefaller vars så välkänd är de siffror som förekommer i Finlands regeringsprogram på sidan 95 under huvudtitel 31 kommunikationsministeriet.
De minussiffror som nämns där säger att regeringen ämnar spara in på sjöfartsstödet med 20 miljoner euro. Hur denna inbesparning skall ske och mot vilka den skall slå och med vilket tidsram är oklart. En del uppgifter tyder på att man bland kommunikations- och finansministeriets tjänstemän tänkt sig att skära in på stödet ( i form av återbördandet från staten till rederierna av inbetalda socialskyddsavgifter och inbetalade inkomstskatter) till passagerarfartygen som seglar under finsk flagg. Ett sådant scenario skulle troligtvis öka incitamenten för en utflaggning ganska drastiskt bland de sysselsättningsintensiva rederierna. Frågan uppkommer då hur Ålands skulle påverkas och var alla de som jobbar ombord skulle ta vägen.

Men kanske har Ålands landskapsregering läget under kontroll och anser att detta inte är någonting att oroa sig för då man inte i varje fall offentligen har agerat eller så förlitar man sig på att Ålands riksdagsledamot finns på ort och ställe för att övervaka Ålands intressen.
Henrik Lagerberg (S)