DELA

Kökars synpunkter på havsplanen

Kökar kommun understöder landskapsregeringens beslut att lämna privatägda vatten utanför havsplanen. Kökar kommun anser att det inte finns något behov av vare sig havsplan eller kommunöversikt gällande privata vatten.

Ägande medför ansvar och omsorg om det man äger och de privat vattnen förvaltas väl av sina ägare på Kökar och säkert också annorstädes. På grund av det privata ägandet har omfattande utplantering av fisk gjorts på Kökar genom åren och flera privata projekt för att förbättra fiskens lekmöjligheter pågår. Därtill har Kökars vattenägare gemensamt skapat omfattande fiskekortsområden och därmed ökat fiskemöjligheterna för en bredare allmänhet. Dessutom har man givit personer som är bosatta på Kökar möjlighet att husbehovsfiska utan att man äger vatten.

Det finns ingenting som talar för att en försvagning av äganderätten, som en reglering genom planläggning skulle innebära, skulle ge några fördelar i form av minskad miljöbelastningen eller minskad överfiskning. Det privata vattenägandet är sannolikt det bästa skyddet vi har mot bland annat överfiskning på åländska vatten och det skall vi vara rädda om.

Övergödningen och andra föroreningar av Östersjön är ingenting som de privata vattenägarna kan lastas för. Föroreningarna kommer från land, från luften och från fiskodlingar i närområdet, Föroreningar som kunnat försiggå på grund av att landskapsregeringen, Finlands och andra regeringar runt Östersjön givit tillstånd eller passivt tillåter det.

Det alltför stora fisket i Östersjön sker inte på privata vatten utan det sker på ägarlöst internationellt vatten och vattenområden där EU fördelar fiskekvoter på ett sätt som hotar fiskbestånden.

De delar av havsplaneringen som syftar till att minska tillflödet av näringsämnen från Östersjöns tillrinningsområden, andra föroreningskällor och rovfiske ute till havs stöds även av Kökar kommun.

På Kökar kommunstyrelses vägnar,

 

JOHAN ROTHBERG

KOMMUNDIREKTÖR