DELA

Klokt om Idrottsparkens framtid

Jag vill tacka för och stöda landslagskämparnas debattinlägg om hur Idrottsparken (IP) i Mariehamn kan utvecklas. Deras förslag om att det ska ske i lika gott samarbete som hittills mellan flera idrottsformer är både funktionellt och ekonomiskt klokt.

Vi måste ständigt minnas hur små vi ändå är på Åland. Trots det så har vi rekord i idrottshallar räknat per capita. Vi har redan två konstgräsplaner för fotboll och åtskilliga gräsplananläggningar runt Åland med fotbollsplanen i IP som kronan på verket. Friidrotten har endast en komplett anläggning på Åland. Dubbelutnyttjande har fungerat väl hittills. Största problemet är att fotbollsplanen är för liten och dess dränering sjunger på absolut sista versen.

Jag har noga studerat utrymmesproblemet och diskuterat det i staden. Idrottsparken kan utvidgas österut till och med Idrottsgatans GC-vägs ytterkant. Där kan en låg skyddsmur och en ny häck planteras. Vid behov kan Idrottsgatan på detta avsnitt enkelriktas. På det sätter utvidgar vi IP med cirka 5 meter österut.

En sådan åtgärd möjliggör anläggande av en fullstor fotbollsplan och vid behov 8 st rundbanor. Om ytterligare läktarplatser behövs för fotbollen kan dessa anläggas runt planens hela norra del och anslutas till befintlig läktare. Idrottsplanens gräsmatta behöver nyanläggas och totaldräneras. Denna ombyggnad och förstoring kan göras inom rimliga ekonomiska ramar i samarbete mellan Mariehamns stad, landskapsregeringen och eventuella sponsorer.

Jag hoppas att frågan snabbt kan avancera i staden på detta sätt.

Roger Jansson (MIFK)